• ul. Oławska 4/2, Wrocław
  • sekretariat@bojarski.net.pl
  • tel/fax 71 341 87 41  |  71 364 85 78
  • kom. 882 149 198

Zmiany w terminach przedawnienia

13 kwietnia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła zmiany w zakresie terminów przedawnienia roszczeń. Ustawa weszła w życie 9 lipca 2018 r.

Dotychczasowe dziesięcioletnie terminy przedawnienia roszczeń skrócone zostały do lat sześciu.

Wprowadzono również zmianę w zakresie upływu terminu przedawnienia roszczeń, zgodnie z którą koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami, po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, a w wyjątkowych przypadkach sąd może, po rozważeniu interesów stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności.

Jest to swojego rodzaju rewolucja w prawie cywilnym, zwłaszcza w zakresie terminów przedawnień roszczeń stwierdzonych prawomocnymi orzeczeniami sądów. Problemowym może być ustalenie jaki termin przedawnienia obowiązywał będzie w sytuacji gdy orzeczenie sądowe zostało wydane jeszcze w starym porządku prawnym (przed 9 lipca 2018 r.). Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1104) – ustawy nowelizującej i wprowadzającej nowe terminy przedawnienia – do roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych stosuje się od dnia wejścia w życie przepisy ustawy nowelizującej (nowej). Jeżeli jednak nowy termin jest terminem krótszym od dotychczasowego, to bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, chyba że roszczenie przedawniłoby się wcześniej niż z terminem „nowego” terminu przedawnienia, wtedy przedawnienie następuje z terminem wcześniejszym. Ponadto zmienia się także sposób liczenia przedawnienia, który dla roszczeń których termin przedawnienia wynosi ponad 2 lata będzie przypadał na ostatni dzień roku kalendarzowego w którym upływa termin przedawnienia.