• ul. Oławska 4/2, Wrocław
 • sekretariat@bojarski.net.pl
 • tel/fax 71 341 87 41  |  71 364 85 78
 • kom. 882 149 198

Nieruchomości - wspólnoty

Kancelaria od wielu lat świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz Zarządców Nieruchomości, Pośredników w obrocie nieruchomościami, Towarzystw Budownictwa Społecznego, deweloperów oraz Spółdzielni Mieszkaniowych.


Reprezentowanie wspólnot w sporach sądowych:

 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • powództw o zapłatę z tytułu zaległości w opłatach mieszkaniowych (koszty utrzymania nieruchomości wspólnej, fundusz remontowy, eksploatację, media i inne opłaty)
 • powództw o uchylenie i stwierdzenie nieważności podjętych uchwał


Kompleksowa obsługa prawna dla zarządców nieruchomości: 

 • protokołowanie zebrań członków Wspólnot
 • przygotowywanie projektów uchwał
 • opiniowanie podejmowanych uchwał
 • przygotowywanie powództw o uchylenie i stwierdzenie nieważności podjętych uchwał
 • prowadzenie procesów sądowych w sprawach podejmowanych uchwał
 • sporządzenie i opiniowanie umów w zakresie bieżącej działalności Wspólnoty
 • opracowywanie projektów umów z zakresu zbycia, nabycia i korzystania z nieruchomości
 • przygotowywanie opinii prawnych
 • analiza ryzyk prawnych planowanych działań
 • porządkowanie treści ksiąg wieczystych członków Wspólnoty: ustalanie zgodności ksiąg wieczystych ze stanem rzeczywistym, prowadzenie postępowań spadkowych, prowadzenie postępowań z zakresu zniesienia współwłasności nieruchomości
 • przygotowywanie analiz stanu prawnego nieruchomości
 • reprezentacja Wspólnot i ich członków przed sądami, organami administracji publicznej i organami egzekucyjnymi
 • Reprezentujemy Zarządców oraz obsługujemy pod względem prawnym spotkania z mieszkańcami
 • Wdrażamy ochronę danych osobowych u Zarządców nieruchomości, jesteśmy Administratorami Bezpieczeństwa Informacji u Zarządców


Obsługa prawna deweloperów:

 • pomoc prawna podczas negocjacji z kontrahentami lub wierzycielami
 • reprezentowanie w sporach z podwykonawcami;
 • reprezentowanie w postępowaniach związanych z nieruchomością (wydzielenie, wyłączenie z produkcji rolnej);
 • reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych związanych z realizacją inwestycji.
 • W przypadku realizacji inwestycji w oparciu o kredyty hipoteczne istnieje możliwość pełnienia funkcji administratora hipoteki.


Obsługa prawna klientów deweloperów:

 • doradztwo prawne na etapie zawarcia przedwstępnej oraz przyrzeczonej umowy sprzedaży lokalu
 • prowadzenie postępowań sądowych o nakazanie złożenia oświadczenia woli w przedmiocie przymusowego przeniesienia własności lokali
 • prowadzenie postępowań sądowych w przedmiocie należności związanych z występowaniem opóźnień co do wywiązania się przez dewelopera z przeniesieniem własności nieruchomości (odsetki, podwyższone oprocentowanie kredytu do czasu ustanowienia hipoteki)
 • przygotowywanie wniosków o wpisy obciążeń na nieruchomościach tytułem zabezpieczenia roszczeń do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporu
 • prowadzenie spraw w przedmiocie usunięcia niezgodności stanu prawnego ujawnionego w treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym