• ul. Oławska 4/2, Wrocław
 • sekretariat@bojarski.net.pl
 • tel/fax 71 341 87 41  |  71 364 85 78
 • kom. 882 149 198

Zarządzanie projektami

Realizujemy kompleksową obsługę zarządzania projektami, w tym także unijnymi. Wspieramy naszych klientów od momentu uzyskania dotacji do rozliczenia projektu.

Zajmujemy się obsługą prawną projektu, pomagamy przygotować niezbędne dokumenty, opracowujemy wszystkie umowy z podwykonawcami i sprawozdania z realizacji prac. Reprezentujemy klienta w kontaktach z instytucjami przyznającymi dotację, nadzorujemy harmonogram wykonania projektu oraz koordynujemy współpracę z pracownikami Klienta oraz firmami zewnętrznymi zaangażowanymi w realizację projektu.

 • czuwanie od strony prawnej nad procedurą przetargową i trybem wyłonienia wykonawców
 • wsparcie prawne w przygotowaniu opisów przedmiotu zamówienia oraz projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • wsparcie prawne w pracach związanych z udzielaniem odpowiedzi na pytania wykonawców w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 • udział w procesie oceny ofert
 • udział w przygotowaniu odpowiedzi na odwołania
 • wsparcie prawne w ewentualnych postępowaniach odwoławczych, przygotowanie niezbędnej dokumentacji, pism w toku postępowań
 • realizacja projektu zgodnie z zapisami umowy finansowej o dofinansowanie przedmiotowego projektu oraz wnioskiem aplikacyjnym
 • monitorowanie i informowanie o zmianach w zakresie wytycznych i rozporządzeń mających wpływ na realizację projektu


Do pełnego nadzoru nad realizacją projektu, do firmy zostaje oddelegowany dedykowany prawnik Kancelarii Prawnej dr P. Bojarski i Wspólnicy - Koordynator Projektu.