• ul. Oławska 4/2, Wrocław
 • sekretariat@bojarski.net.pl
 • tel/fax 71 341 87 41  |  71 364 85 78
 • kom. 882 149 198

Obsługa prawna firm

Obsługa prawna firm to główny obszar działalności Kancelarii Prawnej dr Paweł Bojarski i Wspólnicy, która specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa gospodarczego.

Naszymi klientami są zarówno duże firmy z własnymi działami prawnymi, dla których świadczymy specjalistyczne opinie i porady prawne, jak również średnie i małe przedsiębiorstwa, w których jesteśmy skutecznym, profesjonalnym zewnętrznym działem prawnym. Nasi klienci oszczędzają czas i pieniądze, a zyskują profesjonalnych i doświadczonych prawników. Każda firma obsługiwana jest przez dedykowany zespół prawników.

Jesteśmy dyspozycyjni i szybko reagujemy na potrzeby naszych klientów. Stała współpraca przekłada się na doskonałą znajomość specyfiki firmy, dzięki czemu zawsze znajdujemy najlepsze rozwiązania.

Klienci konsultują z Kancelarią Bojarski strategiczne decyzje biznesowe, aby eliminować zagrożenia prawne. Korzystają z naszego wsparcia w prowadzeniu spotkań i negocjacji biznesowych.

Dzięki współpracy z Kancelarią, klienci unikają problemów i sporów sądowych z nierzetelnymi kontrahentami. 


OFERTA:

 • opiniowanie umów
 • pomoc w negocjowaniu warunków, przygotowywaniu oraz zawieraniu umów
 • doradzanie w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej dostosowanej do aktualnych potrzeb, planów rozwoju
 • tworzenie krajowych podmiotów gospodarczych
 • doradzanie w zakresie optymalnych rozwiązań podatkowych
 • przygotowanie umowy spółki
 • przygotowanie pełnomocnictw dla osób uprawnionych do działania w imieniu spółki
 • przeprowadzenie ogółu czynności przed notariuszem
 • reprezentowanie spółki w postępowaniu rejestrowym i wykonanie ogół związanych z tym czynności wraz z przygotowaniem stosownej dokumentacji
 • przygotowanie wniosku do US
 • przygotowanie wniosku do GUS
 • przygotowywaniem walnych zgromadzeń akcjonariuszy i zgromadzeń wspólników
 • podejmowanie dalszych czynności rejestrowych w razie ewentualnych zmian lub wprowadzania dodatkowych elementów w umowie spółki
 • obsługa spółek w sprawach korporacyjnych, w tym obsługa prawna posiedzeń organów spółek, sporządzanie projektów uchwał związanych z ich bieżącą działalnością, w tym dotyczących m.in. zmian treści umów /statutów/regulaminów spółek, podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, zmian w składzie organów spółek, zmian podmiotowych udziałowców/akcjonariuszy
 • prowadzenie jako pełnomocnik postępowania sądowego przed Krajowym Rejestrem Sądowym w zakresie zmian danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
 • opracowywanie wniosków o wszczęcie odpowiednich postępowań sądowych i administracyjnych związanych z działalnością spółki
 • reprezentacja Klientów przed sądami w związku z dochodzeniem roszczeń wynikających z działalności spółki, zaskarżania powziętych uchwał, wystąpieniem lub wyłączeniem wspólnika ze spółki
 • przygotowywanie transakcji zbycia udziałów oraz akcji
 • audyt prawny w zakresie procesów transformacji, w tym ocena ryzyka i korzyści, a także określenia skutków prawnych przekształcenia, połączenia i podziału spółek
 • sporządzanie projektów wszystkich dokumentów niezbędnych w procesie przekształceń, łączeń i podziałów spółek, w tym plan łączenia, podziału bądź przekształcenia spółki wraz z wymaganymi załącznikami
 • przekształcenie, łączenie, likwidacja i przejęcie spółek
 • doradzanie w zakresie praw i obowiązków wspólników wynikających z udziału w spółce
 • sporządzanie projektów i negocjowanie umów pomiędzy wspólnikami, jak również rozwiązywanie sporów pomiędzy nimi
 • negocjacje z wierzycielami w sprawie ustalenia form
 • spłaty zadłużenia
 • podejmowanie wszelkich niezbędnych czynności związanych z rozwiązaniem, likwidacją oraz upadłością spółek, w tym m.in. przygotowanie projektu uchwały dotyczącej otwarcia likwidacji spółki, wystąpienie o zamieszczenie stosownych ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłoszenie zmian w rejestrze przedsiębiorców wraz ze złożeniem wniosku o wykreślenie podmiotu z rejestru, przygotowanie projektu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki