• ul. Oławska 4/2, Wrocław
 • sekretariat@bojarski.net.pl
 • tel/fax 71 341 87 41  |  71 364 85 78
 • kom. 882 149 198

Audyty prawne

Audyt prawny przeprowadzany przez Kancelarię Prawną dr P. Bojarski i Wspólnicy sprawdza prawne aspekty działania przedsiębiorstwa. Przygotowujemy także audyty na potrzeby analizy prawnych i ekonomicznych konsekwencji planowanych transakcji.

Naszym celem jest zwiększenie efektywności firmy, redukcja kosztów, minimalizacja prawnych zagrożeń oraz wsparcie klienta w podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka inwestorskiego.

Wskazujemy na stan prawny, strukturę własnościową oraz ewentualne ciężary związane z własnością, prawami osób trzecich, zabezpieczeniem wierzytelności.

Podejmujemy się rzetelnej analizy dokumentów korporacyjnych i ich zgodności z prawem.

 

AUDYT KORPORACYJNY: 

 • analiza ogólnej zgodności działalności podmiotu z przepisami prawa wraz z analizą ustawodawstwa regulującego działalność danej branży;
 • analiza organizacji i funkcjonowania podmiotu (działalności organów zarządzających i kontroli);
 • analiza aktów wewnętrznych podmiotu;
 • analiza toczących się postępowań administracyjnych, sądowych i egzekucyjnych;
 • audyt ubezpieczeniowy
 • analiza stanu prawnego nieruchomości
 • analiza stanu prawnego ruchomości
 • zagadnienia z zakresu ochrony środowiska
 • informacja i dokumenty specjalistyczne dla danego profilu działalności
 • mapa prawnych czynników ryzyka, na które może być narażone przedsiębiorstwo
 • udziały w innych podmiotach lub udział w innych przedsięwzięciach gospodarczych, posiadanych przez firmę, budowanie drzewa relacji gospodarczych
 • analiza obciążeń majątku
 • badanie prawne ksiąg wieczystych i akt wieczystoksięgowych, dokumentów dotyczących zagospodarowania nieruchomości, umów zawartych w związku z posiadaniem, korzystaniem i pobieraniem pożytków z nieruchomości

 

AUDYT PRACOWNICZY

 • analiza zatrudnienia
 • analiza umów zawieranych z pracownikami
 • przygotowanie wzoru umów z pracownikami
 • wynagrodzenia, świadczenia pracownicze, urlopy
 • refundacja kosztów pracowniczych związanych z wykonywaniem pracy

 

AUDYT WINDYKACYJNY

Badamy wierzytelności pod względem prawnym, analizujemy dokumentację i wyceniamy wierzytelności. Szczególnie uwzględniamy wierzytelności hipoteczne, ocenę ryzyka prawnego odzyskania wierzytelności, oszacowanie możliwego odzysku wierzytelności.

Oferujemy także obsługę wierzytelności zakupionych oraz pośrednictwo w sprzedaży wierzytelności na wszystkich etapach postępowań: polubowne, sądowe, egzekucyjne.

 • przygotowanie raportu zawierającego wykaz wierzytelności przedsiębiorstwa
 • przygotowanie diagnozy głównych słabości działań windykacyjnych w przedsiębiorstwie
 • przygotowanie oceny zastanych wierzytelności oraz symulację dalszych działań wraz z kosztorysem
 • analiza wierzytelności przeterminowanych oraz po bezskutecznej egzekucji
 • analiza stosowanych procedur windykacyjnych
 • analiza dokumentów kreujących wierzytelność
 • analiza stosowanych form zabezpieczenia wierzytelności
 • analiza działań pracowników przedsiębiorstwa związanych z windykacją roszczeń
 • analiza strategii zarządzania wierzytelnościami
 • analiza prowadzonych postępowań egzekucyjnych, wskazanie alternatywnych możliwości działań;
 • analiza dotychczasowego sposobu prowadzenia postępowań egzekucyjnych, współpracy z komornikami, analiza informacji przekazywanych do komorników
 • analiza dotychczasowej pracy zewnętrznej firmy windykacyjnej, przekazywanej wiedzy o stanie spraw, innowacyjności i poziomu reprezentowania interesów wierzyciela
 • analiza poziomu zintegrowania działań komórki wewnętrznej z podmiotem zewnętrznym
 • przygotowania strategii zarządzania wierzytelnościami
 • wyłonienia i przygotowania wierzytelności do sprzedaży oraz do ponownej egzekucji
 • wdrożenia alternatywnych sposobów prowadzenie egzekucji w wybranych sprawach
 • podniesienia kwalifikacji pracowników windykacji poprzez szkolenia specjalistyczne pod kątem opracowanych procedur
 • zintegrowania działań komórki wewnętrznej z wyspecjalizowaną firmą zewnętrzną;
 • przygotowania procedur windykacyjnych


AUDYT UMÓW

 • analiza umów handlowych zawieranych z kontrahentami
 • analiza prawnych instrumentów zabezpieczania transakcji
 • analiza wartości niematerialnych i prawnych, w tym posiadania wymaganych prawem decyzji, koncesji, zezwoleń i licencji
 • analiza zagadnień związanych z ochroną danych osobowych w przedsiębiorstwie
 • przygotowanie wzorców umów, zawierające warianty zabezpieczeń, które można dowolnie komponować w toku prowadzonych negocjacji z kontrahentem
 • przygotowanie kilku wzorców umów do analogicznych transakcji, które można dowolnie komponować w zależności od ustaleń oraz wymagań kontrahenta
 • W ramach audytu oferujemy analizę umów gospodarczych i cywilnoprawnych oraz z zakresu prawa pracy. Przygotowujemy wzory umów, w tym wzorce modułowe, weryfikujemy istniejące postanowienia umów, proponujemy modułowe prawne formy zabezpieczania umów. Audyt obejmuje także dokumentację handlową stanowiącą realizację postanowień umownych

 

AUDYT DANYCH OSOBOWYCH

Przeprowadzamy audyt dokumentacji, procedur i umów w ramach obowiązujących przepisów RODO. Weryfikujemy:

 • polityka bezpieczeństwa informacji
 • Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym
 • umowy o powierzeniu do przetwarzania danych dla kontrahentów, zleceniobiorców
 • umowy wymagające powierzenia danych
 • zgody na przetwarzanie danych
 • polityka kluczy
 • upoważnienia dla pracowników, zleceniobiorców i stażystów do przetwarzania danych
 • ewidencja umów powierzenia danych
 • rejestr zbioru danych