• ul. Oławska 4/2, Wrocław
 • sekretariat@bojarski.net.pl
 • tel/fax 71 341 87 41  |  71 364 85 78
 • kom. 882 149 198

Zakładanie i przekształcanie spółek

Kancelaria Prawna dr Paweł Bojarski i Wspólnicy zajmuje się czynnościami prawnymi związanymi z rejestracją i przekształceniem spółki. Tworzymy spółki z o.o. oraz spółki komandytowe.

 • analiza otoczenia prawnego oraz doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności
 • przygotowanie umowy spółki
 • przygotowanie pełnomocnictw dla osób uprawnionych do działania w imieniu spółki
 • przeprowadzenie ogółu czynności przed notariuszem
 • reprezentowanie spółki w postępowaniu rejestrowym i wykonanie ogółu związanych z tym czynności wraz z przygotowaniem stosownych dokumentacji
 • przygotowanie wniosku do US
 • przygotowanie wniosku do GUS
 • podejmowanie dalszych czynności rejestrowych w razie ewentualnych zmian lub wprowadzania dodatkowych elementów w umowie spółki
 • dalsze rejestracje podatkowe dla celów podatkowych vat, vat-EU oraz CIT


Przeprowadzamy przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

 • przygotowanie pełnomocnictw dla osób uprawnionych do działania w imieniu przedsiębiorcy
 • przygotowanie planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami (przygotowanie projektu oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy, projektu aktu założycielskiego)
 • reprezentowanie przedsiębiorcy przed sądem rejestrowym w zakresie wystąpienia z wnioskiem o wyznaczenie biegłego rewidenta
 • przeprowadzenie ogółu czynności przed notariuszem
 • reprezentowanie spółki powstałej w wyniku przekształcenia w postępowaniu przed sądem rejestrowym i wykonanie ogółu związanych z tym czynności wraz z przygotowaniem stosownej dokumentacji
 • reprezentowanie spółki powstałej w wyniku przekształcenia przed urzędem skarbowym


Spółka z o.o. powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa jest sukcesorem wszystkich praw i obowiązków przedsiębiorcy. Spółka nabywa cały majątek przedsiębiorcy przekształconego, który wchodził w skład jego przedsiębiorstwa, a także staje się stroną wszystkich umów zawartych w ramach dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest handlową spółką kapitałową, posiadającą osobowość prawną.