• ul. Oławska 4/2, Wrocław
  • sekretariat@bojarski.net.pl
  • tel/fax 71 341 87 41  |  71 364 85 78
  • kom. 882 149 198

Administrator hipoteki

Prawnicy Kancelarii posiadają odpowiednią wiedzę i praktykę, dlatego wierzyciele hipoteczni ( zwłaszcza przedsiębiorcy) powierzają im zarząd nad hipoteką. Takie rozwiązanie jest ustanawiane w celu zabezpieczenia kilku wierzytelności przysługujących różnym podmiotom, a służącym sfinansowaniu tego samego przedsięwzięcia.

Obowiązki administratora hipoteki to zawieranie umów o ustanowienie hipoteki, a także wykonywanie innych czynności z zakresu praw i obowiązków wierzyciela. Administrator działa na rzecz wierzycieli, ale we własnym imieniu.


OFERTA:  

- zawieranie umów o ustanowienie hipoteki

- wykonywanie we własnym imieniu określonych w umowie praw i obowiązków wierzyciel hipotecznych na ich rachunek, m.in.:

  1. dochodzenie zaspokojenia z nieruchomości obciążonej hipoteką
  2. sprzeciwianie się usunięciu części składowych lub przynależności nieruchomości obciążonej hipoteką, jeżeli jej właściciel narusza przez to zasady prawidłowej gospodarki, do czasu zajęcia nieruchomości, a po jej zajęciu także jeśli ich nie narusza
  3. żądanie od właściciela lub osoby trzeciej zaniechania działań oddziaływujących na nieruchomość w sposób mogący pociągnąć za sobą zmniejszenie jej wartości w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu hipoteki
  4. wyznaczanie właścicielowi, ponoszącemu odpowiedzialność za okoliczności skutkujące zmniejszeniem wartości nieruchomości w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu hipoteki, odpowiedniego termin do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego albo do ustanowienia dostatecznego zabezpieczenia dodatkowego, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu także żądanie niezwłocznego zaspokojenia z nieruchomości obciążonej
  5. dokonywanie wszelkich czynności umożliwiających wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej w razie wygaśnięcia hipoteki
  6. wyrażanie zgody na przeniesienie hipoteki w miejsce opróżnionego miejsca hipotecznego