• ul. Oławska 4/2, Wrocław
  • sekretariat@bojarski.net.pl
  • tel/fax 71 341 87 41  |  71 364 85 78
  • kom. 882 149 198

TSUE wyrok ws. frankowiczów

3 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie kredytów we frankach szwajcarskich. Decyzja TSUE zapadła na kanwie sprawy Państwa Dziubak, którzy w 2008 roku zawarli z jednym z banków umowę kredytu hipotecznego, którego wartość była wyrażona w złotych polskich (PLN), ale indeksowana do franka szwajcarskiego (CHF). Kredytobiorcy wystąpili do Sądu Okręgowego w Warszawie o stwierdzenie nieważności umowy kredytu, powołując się na dyrektywę w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Polski sąd zwrócił się do TSUE z pytaniem: czy po usunięciu niedozwolonych warunków w umowie można je zastąpić przepisami polskiego prawa o charakterze ogólnym, oraz czy dyrektywa zezwala na unieważnienie umowy w sytuacji, gdy utrzymanie jej obowiązywania bez nieuczciwych warunków mogłoby pociągać za sobą w konsekwencji zmianę charakteru głównego przedmiotu umowy.

TSUE stwierdził, że: W zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej, nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego. Jeżeli po usunięciu nieuczciwych warunków charakter i główny przedmiot tych umów może ulec zmianie w zakresie, w jakim nie podlegałyby one już indeksacji do waluty obcej równocześnie podlegając stopie oprocentowania opartej na stopie obowiązującej w odniesieniu do tej waluty, prawo Unii nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu tych umów - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, KOMUNIKAT PRASOWY nr 129/19, Luksemburg, 3 października 2019 r., Wyrok w sprawie C-260/18.

Wyrok TSUE otwiera Frankowiczom drogę do dochodzenia swoich praw w sądzie, przy czym każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie w oparciu o dowody dotyczące konkretnej umowy. Kancelaria ma doświadczenie w występowaniu w sporach sądowych w imieniu kredytobiorców przeciwko bankom. Zapraszamy do spotkania celem analizy umowy oraz ustalenia warunków prowadzenia sprawy.