Warning: Unexpected character in input: ' in /home/users/bojarski/public_html/wp-blog-header.php on line 22

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/users/bojarski/public_html/wp-blog-header.php:22) in /home/users/bojarski/public_html/wp-content/plugins/contact-form-plugin/contact_form.php on line 852

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/users/bojarski/public_html/wp-blog-header.php:22) in /home/users/bojarski/public_html/wp-content/plugins/contact-form-plugin/contact_form.php on line 852
Tworzenie spółki komandytowej | bojarski.net.pl

Tworzenie spółki komandytowej

W ramach udzielanej przez Kancelarię kompleksowej obsługi prawnej oferujemy wykonanie ogółu czynności związanych z rejestracją spółki. Wykonywane przez Departament ds. Korporacyjnych aktywności obejmują:

 • Analizę otoczenia prawnego oraz doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności;
 • Przygotowanie umowy spółki przez zespół wyspecjalizowanych prawników, zawierającej rozwiązania adekwatne do oczekiwań Klienta przedstawionych na spotkaniu lub za pomocą poczty elektronicznej;
 • Przygotowanie pełnomocnictw dla osób uprawnionych do działania w imieniu spółki;
 • Przeprowadzenie ogółu czynności przed notariuszem;
 • Reprezentowanie spółki w postępowaniu rejestrowym i wykonanie ogółu związanych z tym czynności wraz z przygotowaniem stosownych dokumentacji;
 • Przygotowanie wniosku do US;
 • Przygotowanie wniosku do GUS;
 • Podejmowanie dalszych czynności rejestrowych w razie ewentualnych zmian lub wprowadzania dodatkowych elementów w umowie spółki;
 • Dalsze rejestracje podatkowe dla celów podatkowych VAT, VAT-EU oraz CIT dokonywane przez Departament ds. księgowo-podatkowych.

 Spółka komandytowa – podstawowe informacje.

Spółka komandytowa jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której Kodeks spółek handlowych przyznał podmiotowość prawną. Prowadzi ona przedsiębiorstwo pod własną firmą. Jej cechą charakterystyczną jest istnienie dwóch kategorii wspólników  komplementariuszy i komandytariuszy. Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie spółka komandytowa. Biorąc pod uwagę względy prawno-podatkowe – największą korzyścią prowadzenia spółki jest jej jednokrotne opodatkowanie (w przeciwieństwie do spółki z o.o. lub akcyjnej – podatnikiem podatku dochodowego nie jest spółka, lecz każdy wspólnik tej spółki indywidualnie) oraz możliwość wyboru przez wspólników, będących osobami fizycznymi, opodatkowania dochodów ze spółki stawką liniową 19%.

Minimalny kapitał zakładowy spółki Brak
Minimalna wartość jednego udziału Brak
Wymagana liczba wspólników Dwóch, z których jeden jest komplementariuszem, a drugi komandytariuszem
Wymagania dotyczące badań wkładów niepieniężnych przez biegłego. Brak
Opodatkowanie Jednokrotne, ponadto możliwość opodatkowania dochodów podatkiem liniowym.
Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki Komplementariusz odpowiada przed wierzycielami bez ograniczeń, komandytariusz odpowiada przed wierzycielami w ograniczonym zakresie (do wysokości sumy komandytowej).
Dopuszczalne wkłady Pieniężny lub niepieniężny
Sposób reprezentacji Spółkę reprezentują komplementariusze (niepozbawieni prawa do reprezentacji). Komandytariusz może reprezentować spółkę jako pełnomocnik

 

II. Najważniejsze etapy zakładania spółki komandytowej

1. Etap przygotowawczy
 • ustalenie grona wspólników, w tym oznaczenie komplementariusza i komandytariusza wraz z określeniem sumy komandytowej, ustalenie wnoszonych wkładów, osiągnięcie porozumienia co do ich wartości,
 • określenie kształtu spółki poprzez zaproponowanie projektu umowy spółki
2. Zawarcie umowy Dokument ten musi być obligatoryjnie sporządzony w języku polskim oraz przed polskim notariuszem. Jeżeli osoba podpisująca umowę nie włada językiem polskim, wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.
3. Złożenie wzorów podpisów Wzory podpisów składają obligatoryjnie wspólnicy uprawnienie do reprezentowania spółki.
4. Uzyskanie tytułu prawnego do lokalu Wymagane jest potwierdzenie posiadania tytułu prawnego do lokalu, w którym Spółka będzie miała siedzibę. Może to być np. umowa najmu.
5. Podpisanie przez Wspólników dokumentów wymaganych do rejestracji Spółki Dokumenty, które wymagają podpisów:

 • Wniosek do sądu rejestrowego,
 • Inne dokumenty.
6. Złożenie do sądu rejestrowego wniosków wraz z załącznikami Dokumenty składane do sądu rejestrowego:

 • Wniosek o rejestrację spółki
 • Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) w celu uzyskania numeru statystycznego o tej samej nazwie (REGON),
 • Zgłoszenie identyfikacyjne podatnika, w celu uzyskania numeru identyfikacyjnego NIP,
 • Zgłoszenie płatnika składek ZUS.
7. Rejestracja Spółki Spółka jest rejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców, a następnie publikowane jest ogłoszenie o jej rejestracji w dzienniku urzędowym Monitor Sądowy i Gospodarczy
8. Założenie rachunku bankowego Spółki
9. Rejestracje podatkowe Dalsze rejestracje podatkowe ( VAT, VAT – EU, CIT)
10. Uzupełnienie wpisu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Po otrzymaniu numeru statystycznego REGON a także otrzymaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP należy uzupełnić o te dane wpis w rejestrze przedsiębiorców.

 


Copyright 2011, Bojarski - All right reserved.