Warning: Unexpected character in input: ' in /home/users/bojarski/public_html/wp-blog-header.php on line 22

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/users/bojarski/public_html/wp-blog-header.php:22) in /home/users/bojarski/public_html/wp-content/plugins/contact-form-plugin/contact_form.php on line 852

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/users/bojarski/public_html/wp-blog-header.php:22) in /home/users/bojarski/public_html/wp-content/plugins/contact-form-plugin/contact_form.php on line 852
Przekształcenie | bojarski.net.pl

PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

W ramach udzielanej przez Kancelarię kompleksowej obsługi prawnej oferujemy wykonanie ogółu czynności związanych z procesem przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wykonywane przez Departament ds. Korporacyjnych aktywności obejmują:

 • przygotowanie pełnomocnictw dla osób uprawnionych do działania w imieniu przedsiębiorcy;
 • przygotowanie planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami (przygotowanie projektu oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy, projektu aktu założycielskiego);
 • reprezentowanie przedsiębiorcy przed sądem rejestrowym w zakresie wystąpienia z wnioskiem o wyznaczenie biegłego rewidenta;
 • przeprowadzenie ogółu czynności przed  notariuszem;
 • reprezentowanie spółki powstałej w wyniku przekształcenia w postępowaniu przed sądem rejestrowym i wykonanie ogółu związanych z tym czynności wraz z przygotowaniem stosownej dokumentacji;
 • reprezentowanie spółki powstałej w wyniku przekształcenia przed urzędem skarbowym.

PRZEKSZTAŁCENIE JEDNOOSOBOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA W SPÓŁKĘ Z O.O.:

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową związane jest z zasadą sukcesji praw i obowiązków podmiotu przekształconego (zezwoleń, koncesji, ulg), które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, z wyłączeniem ulg podatkowych, a także sukcesji cywilnoprawnej. Oznacza to, że spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa jest sukcesorem wszystkich praw i obowiązków przedsiębiorcy. Mówimy o kontynuacji prowadzonej działalności gospodarczej. Spółka przekształcona z mocy prawa nabywa cały majątek przedsiębiorcy przekształconego, który wchodził w skład jego przedsiębiorstwa, a także staje się stroną wszystkich umów zawartych w ramach dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest handlową spółką kapitałową, posiadającą osobowość prawną. Może być tworzona w każdym celu, który nie jest przez prawo zabroniony, a więc zarówno w celu zarobkowym, jak również w ramach działalności niezarobkowym.

Wykonywane przez Kancelarię czynności związane z przekształceniem w sp. z o.o.:

 1. PROCEDURA  PRZEKSZTAŁCENIA
1.1.         Przygotowanie planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami (współpraca z biurem prowadzącym księgowość przedsiębiorcy, w zakresie przygotowania dokumentacji księgowej);

1.2.         Przygotowanie projektu oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy, projektu aktu założycielskiego;

1.3.         Wystąpienie do sądu z wnioskiem o wyznaczenie biegłego rewidenta.

 1. OŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEDSIĘBIORCY
Określa typ spółki, w jaki zostaje przekształcony przedsiębiorca, wysokość kapitału zakładowego, zakres praw przyznanych osobiście przedsiębiorcy przekształconemu jako wspólnikowi spółki przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane, nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej.
 1. POWOŁANIE CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ
Powołanie następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przez przedsiębiorcę.
 1. ZAWARCIE UMOWY SPÓŁKI Z O.O.
Obligatoryjnie sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, w formie aktu notarialnego. Elementy obowiązkowe umowy spółki: określenie formy i siedziby, wysokości kapitału zakładowego, przedmiotu działalności spółki, wysokości kapitału zakładowego, możliwości posiadania przez jednego wspólnika więcej niż jednego udziału, liczby i wartości nominalnej udziałów objętych przez wspólników, czas trwania spółki- jeżeli jest oznaczony.
 1. ZŁOŻENIE DO SĄDU REJESTROWEGO WNIOSKÓW O REJESTRACJĘ SPÓŁKI WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
Spółka jest rejestrowana w rejestrze przedsiębiorców, następnie ogłoszenie o rejestracji spółki publikowane jest w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
 1. DOKONANIE ZGŁOSZENIA DO URZĘDU SKARBOWEGO W ZAKRESIE FORMULARZA NIP-8.
 

 


Copyright 2011, Bojarski - All right reserved.