• ul. Oławska 4/2, Wrocław
 • sekretariat@bojarski.net.pl
 • tel/fax 71 341 87 41  |  71 364 85 78
 • kom. 882 149 198

Windykacja

W ramach udzielanej przez Kancelarię kompleksowej  obsługi prawnej oferujemy wykonanie ogółu czynności związanych z egzekucją wierzytelności. Nasze działania w tej materii nakierowane są przede wszystkim na skuteczność, nadrzędnym celem zaś jest maksymalizacja egzekwowalności roszczeń.

Nasza Kancelaria specjalizuje się w obszarze postępowania egzekucyjnego. Podczas gdy dla wielu prawników istotą egzekucji jest przekazanie sprawy do Komornika, dla nas moment ten jest dopiero początkiem drogi, która dzięki licznym, z powodzeniem wdrażanym mechanizmom, ma doprowadzić do wyegzekwowania roszczenia. Wychodzimy z założenia, że poprzestanie na sformułowaniu wniosku egzekucyjnego, a następnie bierne czekanie na otrzymanie postanowienia o umorzeniu egzekucji jest przyczyną niskiego poziomu egzekwowalności świadczeń. Z takim stanem rzeczy się nie godzimy, dlatego jesteśmy w stanie aktywnie wdrożyć u Państwa mechanizmy, które zaradzą tej sytuacji.

Wykonywane przez nas aktywności obejmują:

 • sprawdzanie, uaktualnianie i potwierdzanie danych dłużnika;

 • przygotowanie wierzytelności do postępowania sądowego jak i  egzekucyjnego;

 • prognozowanie co do możliwości wyegzekwowania dochodzonych kwot;

 • występowanie do dłużników z wezwaniami do zapłaty;

 • zastępstwo procesowe radcy prawnego podczas toczącego się postępowania;

 • kierowanie na podstawie tytułu wykonawczego do komornika wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego;

 • nadzorowanie prowadzonego postępowania egzekucyjnego oraz wspieranie czynnościami faktycznymi, których celem jest ustalenie składników majątku stanowiącymi własność dłużnika;

 • gwarantujemy stały monitoring działań kancelarii komorniczych.

W ramach oferowanych czynności mających na celu wyegzekwowanie dochodzonego roszczenia podejmujemy również alternatywne działania w zakresie:

 • ustalenia kręgu spadkobierców oraz przeprowadzenie postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku i dochodzenia wierzytelności od następców prawnych;

 • kierowania egzekucji przeciwko członkom zarządu spółki;

 • uzyskiwania klauzuli wykonalności przeciwko małżonkom dłużników, a następnie prowadzenie przeciwko nim egzekucji;

 • wpisywania dłużników do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych;

 • podejmowania wobec dłużników działających z pokrzywdzeniem wierzyciela czynności zmierzających do uznania za bezskuteczne działań ukierunkowanych na uszczuplenie majątku dłużnika.

Z powodzeniem przeprowadzamy wierzyciela przez trudy egzekucji z nieruchomości. Profesjonalnie, przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia przeprowadzamy wszystkie etapy egzekucji z nieruchomości, starając się maksymalnie skrócić czas oczekiwania na realne efekty podejmowanych czynności.

 

Poza standardowymi czynnościami podejmujemy alternatywne działania w zakresie:

 • Egzekucji przez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem;

 • Egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa (w tym zakresie współpracujemy z doświadczonymi syndykami).

Wśród naszych wieloletnich klientów znajdują się Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, Banki Spółdzielcze oraz firmy windykacyjne, przy których obsłudze, zyskaliśmy ogromne doświadczenie w prowadzeniu spraw na skalę masową.

Jesteśmy  autorami precedensowych rozwiązań, których wdrażanie wymaga wysokiego poziomu kompetencji prawnych. Artykuły radcy prawnego dr Pawła Bojarskiego są publikowane w czasopismach naukowych komorników sądowych w tym w Przeglądzie Prawa Egzekucyjnego: m.in. Egzekucja z udziałów oraz akcji spółek przez zarząd przymusowy; Zbieg zabezpieczenia powództwa przez ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem z toczącymi się egzekucjami.

W Kancelarii funkcjonuje program do obsługi Klienta masowego.

WSPÓŁPRACA Z KOMORNIKAMI

Podczas gdy dla wielu prawników istotą egzekucji jest przekazanie sprawy do komornika, dla nas moment ten jest dopiero początkiem drogi, która dzięki licznym, z powodzeniem wdrażanym mechanizmom, ma doprowadzić do wyegzekwowania roszczenia. Wychodzimy z założenia, że poprzestanie na sformułowaniu wniosku egzekucyjnego, a następnie bierne czekanie na otrzymanie postanowienia o umorzeniu egzekucji jest przyczyną niskiego poziomu egzekwowalności świadczeń.

Już przed oddaniem sprawy do komorników przygotowujemy wstępne prognozy co do możliwości egzekwowania dochodzonych kwot. We wnioskach egzekucyjnych maksymalizujemy zakres informacji, którymi dysponuje komornik w momencie wszczęcia postępowania. Daje to gwarancję, że komornik nie pominie żadnej istotnej wiadomości co do miejsca pracy dłużnika lub prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. W ten sposób jesteśmy pewni, że dysponuje on sprawdzonymi, uaktualnionymi oraz potwierdzonymi danymi dłużnika. Z doświadczenia wiemy, jak wielki wywiera to wpływ na szybkość i sprawność postępowania egzekucyjnego. Komornicy bowiem chętniej i aktywniej przystępują do wykonania czynności faktycznych w sprawach, w których mają już zgromadzony zasób informacji. Kiedy zaś pełnomocnik oddając sprawę do egzekucji poprzestaje na zdawkowych wiadomościach, kancelarie komornicze niejednokrotnie pozostają bierne przez wiele miesięcy lub tracą czas na kierowanie zapytań w celu ustalenia zbędnych informacji. Świadomi przewag jakie daje rzetelne przygotowanie danych o dłużniku, dbamy, aby informacje zawarte w przygotowywanych przez nas wniosków egzekucyjnych były kompleksowe.

W naszym działaniu, nie ma miejsca na przypadkowość, co do komorników, do których kierujemy prowadzone sprawy. Nie tylko na stałe współpracujemy z komornikami na terenie całej Polski, ale też dbamy, aby wzajemna komunikacja była stała i bieżąca.

Z kancelariami komorniczymi, z którymi współpracujemy mamy uruchomione osobne linie telefoniczne oraz maile.

Prowadzimy także stały, telefoniczny monitoring spraw. Zgodnie z przygotowanym harmonogramem  opracowanym według właściwości spraw i daty ich wpływu, pracownik odbywa rozmowę telefoniczną z kancelarią komorniczą, z której sporządza pisemną notatkę. Takie działanie jest gwarancją, że posiadamy zawsze aktualne wiadomości co do stanu i postępów egzekucji. Z doświadczenia widzimy też, że takie działanie wpływa motywująco na komorników. Korespondencja w sprawie jest wysyłana niezwłocznie, zaś czynności faktyczne są podejmowane w momencie wpływu wniosku. Mamy też stały kontakt mailowy z kancelariami komorniczymi

Częstotliwość monitoringu kancelarii komorniczych jest uzależniona od dynamiki ich działań i sposobu informowania nas o postępach egzekucji. W sprawach, w których nie mamy żadnej informacji, brak wpływu środków finansowych, a komornik nie kieruje żadnej korespondencji  zwracamy się z informacją po upływie 1 miesiąca od ostatniej wpłaty. W sytuacji, kiedy telefoniczny monitoring nie przynosi konstruktywnych informacji występujemy do komorników w trybie 760 (1) KPC z żądaniem o udzielenie informacji o podejmowanych sposobach egzekucji oraz o aktualnym stanie sprawy.

Dokonując wyboru kancelarii komorniczej, do której skierujemy sprawę przeprowadzamy analizę specyfiki wierzytelności. Poza bowiem wyborem najskuteczniejszych komorników na danym terenie ,co do wyegzekwowanych kwot, mamy wiedzę co do ich specjalizacji w zakresie rodzaju czynności prowadzących do wyegzekwowania roszczenia. Część komorników bowiem świetnie sprawdza się w dokonywaniu czynności faktycznych w terenie, poszukiwaniu majątku. Inni sprawniej dokonują działań wymagających precyzji w formułowaniu pism i dobrej znajomości konstrukcji prawnych- od nich oczekujemy m.in. zajmowania wynagrodzenia za pracę, udziałów lub kont bankowych dłużnika. Prowadzimy egzekucję z udziałów w spółkach. Współpracujemy także z kancelariami komorniczą, mającą długą historię i ugruntowaną pozycję w obszarze działania (dawniej rewirze). Często bowiem ich  wiedza przekłada się na doskonałą znajomość sytuacji majątkowej dłużników i ich możliwości finansowych. Pozwala to na mediowanie w rozmowach z dłużnikami, wypracowywanie kompromisowych rozwiązań polegających na ratalnych spłatach zadłużenia.