• ul. Oławska 4/2, Wrocław
  • sekretariat@bojarski.net.pl
  • tel/fax 71 341 87 41  |  71 364 85 78
  • kom. 882 149 198

Odszkodowania

Specjalizujemy się w uzyskiwaniu odszkodowań, bądź zadośćuczynienia, od zakładów ubezpieczeń oraz osób trzecich. Dochodzimy roszczeń za szkody na osobie oraz szkody majątkowe powstałe na skutek wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych, wypadków przy pracy oraz zdarzeń objętych zakresem dobrowolnego ubezpieczenia. Nasza aktywność obejmuje zarówno etap likwidacji szkody przed zakładem ubezpieczeń jak i spór sądowy.

Jesteśmy przekonani, że aktywność oraz zaangażowanie pełnomocnika rzutują na ostateczny wynik procesu. Dlatego sprawami z zakresu odszkodowań w Kancelarii zajmuje się wykwalifikowany zespół, specjalizujący się w tego rodzaju sprawach.
Jego członkowie posiadają doświadczenie, a co więcej cały czas podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach. Jesteśmy przekonani, że specjalizacja pracowników jest gwarantem profesjonalizmu.

W trakcie procesu ogromną wagę przykładamy do przeprowadzenia dowodu z opinii ,
w tym lekarskiej. Jest ona bowiem pomostem pomiędzy treścią przepisów prawnych a stanem biologicznym. W naszej ocenie, profesjonalny pełnomocnik powinien mieć świadomość ograniczeń jakie niosą za sobą nauki biologiczne, a jednocześnie posiadać na tyle dużą wiedzę, by móc czerpać z treści opinii informacje niezbędne do realizacji celów, jakie stawia przed nim proces. Wielkość płaszczyzn relacji pomiędzy treściami pism procesowych a tekstem opinii wyznaczana jest niejednokrotnie poprzez granice kompetencji merytorycznych pełnomocnika. Dlatego w naszym zamiarze pismo winno wyznaczać mapę punktów odniesienia i wskazań dla biegłego, które później znajdą swe odzwierciedlenie w opinii. Jak pokazuje doświadczenie: im bardziej rzetelnie sporządzone pismo w zakresie aspektów medycznych, tym większa szansa na znalezienie się poruszanych kwestii w opinii. Chociaż nasz poziom aspiracji poznawczych wkracza w kwestie medyczne, to jednak jesteśmy świadomi swoich ograniczeń w tej materii. Dlatego przed przystąpieniem do sprawy ogół dokumentów szkodowych przekazuje do konsultacji lekarzowi chirurgowi, z którym na stałe współpracujemy. Zlecamy mu przygotowanie raportu, w którym wskazuje elementy ważkie medycznie w sprawie oraz kwestie prognostyczne.

Ponadto współpracujemy z lekarzem orzecznikiem, posiadającym wieloletnie doświadczenie pracy w ZUS, którym posiłkujemy się w sprawach związanych z oszacowywaniem uszczerbku na zdrowiu. Wskazuje on nam na istotne w sprawie zasady opiniowania i indywidualizuje model lekarskiej wykładni poszczególnych postaci uszczerbku na zdrowiu.

W naszej ocenie spójność argumentowania na polu medycznym i prawnym jest niezbędna dla właściwego wypełnienia roli procesowej. Korzystający z takiej wykładni biegły, nie tylko porównuje do niej ustalony stan faktyczny, ale również stosuje zasady ustalenia poprawnych związków przyczynowo – skutkowych i obiektywizacji, podążając tym samym torem myślowym, co prawnik przedstawiający mu w sposób subiektywny stan sprawy. Spór bowiem niejednokrotnie rozciąga się na obszarze, na którym wyczerpują się z jednej strony kompetencje prawnika, z drugiej strony kompetencje lekarza.

Wprowadzanie do procesu współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy prawem a medycyną jest nowatorskim przedsięwzięciem.

W sprawach dotyczących likwidacji szkód powypadkowych współpracujemy z Centrum Napraw Samochodowych, które służy nam specjalistyczną pomocą w odniesieniu do ustalenia zakresu koniecznych napraw, pomaga również w ustaleniu kosztów robocizny oraz części zamiennych.

Na skalę masową prowadzimy także procesy przeciwko ubezpieczycielom o zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego.