• ul. Oławska 4/2, Wrocław
 • sekretariat@bojarski.net.pl
 • tel/fax 71 341 87 41  |  71 364 85 78
 • kom. 882 149 198

Zarządzanie projektami

Oferujemy realizację kompleksowej obsługi w zakresie zarządzania projektami.

Realizujemy kompleksową obsługę w zakresie zarządzania projektami unijnymi. Wspieramy naszych Klientów od momentu uzyskania dotacji do rozliczenia.

 

W ramach kompleksowej obsługi przy zarzadzaniu projektem Kancelaria zapewnia wsparcie przy realizacji ogółu czynności:

·         kompleksowa obsługa prawna projektu;

·         opracowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie oraz wsparcie na etapie negocjowania zapisów umowy;

inicjowanie, planowanie projektu

·         administrowanie projektem;

·         opracowanie harmonogramu projektu

·         przygotowywanie aneksów do umów o dofinansowanie;

·         doradztwo w zakresie realizacji projektu;

·         przygotowywanie wzorów umów z wykonawcami,

·         przekazywanie  Klientowi sprawozdań z przebiegu wykonywania przedmiotu umowy,

·         zarządzanie procesami związanymi z realizacją poszczególnych etapów projektu

·         czuwanie nad terminową realizacja projektów;

·         rozliczanie projektu, Przygotowywanie wniosków o płatność (zaliczkowej i końcowej)

·         przygotowywanie sprawozdań z realizacji prac,

·         przygotowanie merytorycznego uzasadnienia zmian do wniosków i aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego,

·         reprezentowanie Klienta w bieżących kontaktach z instytucjami przyznającymi dotację – przygotowanie pism, wniosków;

·         nadzór nad dokumentacją księgową projektu;

·         wsparcie w trakcie kontroli

·         promocja projektu- działania marketingowe

·         koordynowanie współpracy pomiędzy partnerami realizującymi wspólnie projekt

·         monitorowanie i kontrola realizacji projektu

·         zarządzanie ryzykiem związanym z realizacją dotacji

·         przygotowanie i aktualizacja harmonogramów realizacji projektu

 

·         koordynowanie współpracy z pracownikami Klienta oraz firmami zewnętrznymi zaangażowanymi w realizację projektu;

·         przygotowanie pism, informacji, wniosków do Instytucji udzielającej  dofinansowania dotyczących projektu w okresie realizacji projektu

o    przekazywanie informacji (w tym sprawozdań do systemu SL2014),

·         przygotowaniu procedur przetargowych oraz przeprowadzenie procedur zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 

 • czuwanie od strony prawnej nad procedurą przetargową i trybem wyłonienia wykonawców,

 • wsparcie prawne w przygotowaniu opisów przedmiotu zamówienia oraz projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

 • wsparcie prawne w pracach związanych z udzielaniem odpowiedzi na pytania wykonawców w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

 • udział w procesie oceny ofert,

 • udział w przygotowaniu odpowiedzi na odwołania,

 • wsparcie prawne w ewentualnych postępowaniach odwoławczych, przygotowanie niezbędnej dokumentacji, pism w toku postępowań,  

 • realizacja projektu zgodnie z zapisami umowy finansowej o dofinansowanie przedmiotowego projektu oraz wnioskiem aplikacyjnym,

 • monitorowanie i informowanie o zmianach w zakresie wytycznych

 • i rozporządzeń mających wpływ na realizację projektu;

Do pełnego nadzoru nad realizacją projektu zostaje oddelegowany Koordynator Projektu, który uczestniczy w spotkaniach roboczych. Gwarantujemy dostępność Koordynatora w siedzibie Klienta w razie konieczności omówienia istotnych zagadnień oraz bieżący kontakt mailowy i telefoniczny.