• ul. Oławska 4/2, Wrocław
 • sekretariat@bojarski.net.pl
 • tel/fax 71 341 87 41  |  71 364 85 78
 • kom. 882 149 198

Wsparcie dla biznesu

Główny obszar działalności Kancelarii koncentruje się na kompleksowej obsłudze klientów biznesowych. Specjalizujemy się w sprawach z zakresu prawa gospodarczego. Towarzyszymy naszym klientom na wszystkich obszarach działalności od momentu kreacyjnego, poprzez wszystkie czynności rejestracyjne, wspierając także w bieżącej aktywności na rynku profesjonalnych podmiotów.

Wykonywane przez Departament ds. korporacyjnych aktywności  na etapie kreacyjnym obejmują:

 • doradzanie w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej dostosowanej do aktualnych potrzeb, planów rozwoju;

 • tworzenie krajowych podmiotów gospodarczych;

 • doradzanie w zakresie optymalnych rozwiązań podatkowych;

 • przygotowanie umowy spółki przez zespół wyspecjalizowanych  prawników zawierającego rozwiązania adekwatne do oczekiwań klienta przedstawionych na spotkaniu lub za pomocą poczty elektronicznej;

 • przygotowanie pełnomocnictw dla osób uprawnionych do działania w imieniu spółki,

 • przeprowadzenie ogółu czynności przed notariuszem;

 • reprezentowanie spółki w postępowaniu rejestrowym i wykonanie ogół związanych z tym czynności wraz z przygotowaniem stosownej dokumentacji;

 • przygotowanie wniosku do US;

 • przygotowanie wniosku do GUS;

 • przygotowywaniem walnych zgromadzeń akcjonariuszy i zgromadzeń wspólników;

 • podejmowanie dalszych czynności rejestrowych w razie ewentualnych zmian lub wprowadzania dodatkowych elementów w umowie spółki.

W skład naszej ofert wchodzą także następujące czynności:

 • pomoc w negocjowaniu warunków, przygotowywaniu oraz zawieraniu umów;

 • opiniowanie umów;

 • obsługa spółek w sprawach korporacyjnych, w tym obsługa prawna posiedzeń organów spółek, sporządzanie projektów uchwał związanych z ich bieżącą działalnością, w tym dotyczących m.in. zmian treści umów /statutów/regulaminów spółek, podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, zmian w składzie organów spółek, zmian podmiotowych udziałowców/akcjonariuszy;

 • prowadzenie jako pełnomocnik postępowania sądowego przed Krajowym Rejestrem Sądowym w zakresie  zmian danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

 • opracowywanie wniosków o wszczęcie odpowiednich postępowań sądowych i administracyjnych związanych z działalnością spółki;

 • reprezentacja Klientów przed sądami w związku z dochodzeniem roszczeń wynikających z działalności spółki, zaskarżania powziętych uchwał, wystąpieniem lub wyłączeniem wspólnika ze spółki;

 • przygotowywanie transakcji zbycia udziałów oraz akcji;

 • audyt prawny w zakresie procesów transformacji, w tym ocena ryzyka i korzyści, a także określenia skutków prawnych przekształcenia, połączenia i podziału spółek;

 • sporządzanie projektów wszystkich dokumentów niezbędnych w procesie przekształceń, łączeń i podziałów spółek, w tym plan łączenia, podziału bądź przekształcenia spółki wraz z wymaganymi załącznikami;

 • przekształcenie, łączenie, likwidacja i przejęcie spółek;

 • doradzanie  w zakresie praw i obowiązków wspólników wynikających z udziału w spółce;

 • sporządzanie projektów i negocjowanie umów pomiędzy wspólnikami, jak również rozwiązywanie sporów pomiędzy nimi;

 • negocjacje z wierzycielami w sprawie ustalenia form

 • spłaty zadłużenia;

 • podejmowanie wszelkich niezbędnych czynności związanych z rozwiązaniem, likwidacją oraz upadłością spółek, w tym m.in. przygotowanie projektu uchwały dotyczącej otwarcia likwidacji spółki, wystąpienie o zamieszczenie stosownych ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłoszenie zmian w rejestrze przedsiębiorców wraz ze złożeniem wniosku o wykreślenie podmiotu z rejestru, przygotowanie projektu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.

Obecnie prowadzimy obsługę  firm o zróżnicowanej strukturze organizacyjnej- zarówno duże koncerny jak i małe podmioty gospodarcze działające w różnych branżach.  Nasi Klienci wychodzą ze słusznego założenia, że zewnętrzna obsługa prawna jest znacznie bardziej skuteczna niż prowadzona wewnątrz  firmy. Przekazanie czynności profesjonalistom pozwala skupić uwagę na głównym zakresie działalności, bez potrzeby angażowania czasu, pracowników oraz pieniędzy. Z naszej obsługi korzystają również firmy posiadające własne działy prawne.

Do obsługi klienta biznesowego zostaje przygotowany zespół, na którego czele stanie radca prawny, który będzie do stałej dyspozycji i będzie się z Państwem kontaktował na bieżąco.

Poza aktywnym odpowiadaniem na potrzeby klientów, wielokrotnie wychodzimy z inicjatywą prezentując gotowe rozwiązania, które mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa funkcjonowania firmy w aspektach prawnych oraz ułatwić jej działanie. Uważamy, że stała współpraca tworzy więź zaufania, przekłada się na wzajemną motywację, a w konsekwencji na efekty.  Swoją renomę budujemy dzięki pełnej dyspozycyjności oraz szybkiemu reagowaniu na problemy naszych klientów. W Kancelarii działają zespoły specjalizujące się w różnych gałęziach prawa, dzięki czemu oferujemy najwyższe standardy usług prawniczych.

Nawiązanie z nami stałej współpracy jest gwarancją natychmiastowej i profesjonalnej reakcji w przypadku pojawienia się zagrożeń natury prawnej. Nasi klienci konsultują z Kancelarią wiele strategicznych decyzji, dzięki czemu podejmują bardziej świadome kroki oraz mogą zabezpieczyć się przed możliwymi zagrożeniami. Korzystają także z naszego wsparcia w czasie spotkań biznesowych i negocjacji. Dzięki współpracy z Kancelarią naszym klientom wielokrotnie udało się wyprzedzić działania nierzetelnych kontrahentów i uniknąć sporu sądowego.