• ul. Oławska 4/2, Wrocław
  • sekretariat@bojarski.net.pl
  • tel/fax 71 341 87 41  |  71 364 85 78
  • kom. 882 149 198

Tworzenie spółki z o.o.

W ramach udzielanej przez Kancelarię kompleksowej obsługi prawnej oferujemy wykonanie ogółu czynności związanych z rejestracją spółki. Wykonywane przez Departament ds. Korporacyjnych aktywności obejmują:

·         Analizę otoczenia prawnego oraz doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności;

·         Przygotowanie umowy spółki przez zespół wyspecjalizowanych prawników, zawierającej rozwiązania adekwatne do oczekiwań Klienta przedstawionych na spotkaniu lub za pomocą poczty elektronicznej;

·         Przygotowanie pełnomocnictw dla osób uprawnionych do działania w imieniu spółki;

·         Przeprowadzenie ogółu czynności przed notariuszem;

·         Reprezentowanie spółki w postępowaniu rejestrowym i wykonanie ogółu związanych z tym czynności wraz z przygotowaniem stosownych dokumentacji;

·         Przygotowanie wniosku do US;

·         Przygotowanie wniosku do GUS;

·         Podejmowanie dalszych czynności rejestrowych w razie ewentualnych zmian lub wprowadzania dodatkowych elementów w umowie spółki;

·         Dalsze rejestracje podatkowe dla celów podatkowych VAT, VAT-EU oraz CIT dokonywane przez Departament ds. księgowo-podatkowych.

UTWORZENIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest handlową spółką kapitałową, posiadającą osobowość prawną. Może być tworzona w każdym celu, który nie jest przez prawo zabroniony, a więc zarówno w celu zarobkowym, jak również w ramach działalności niezarobkowej (np. instytucje non profit). Utworzenie i funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy uznać za odformalizowane, jeśli porówna się ją z alternatywną spółką kapitałową – spółką akcyjną. Występujące w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością elementy osobowe pozwalają wspólnikom w dużej mierze wpływać na funkcjonowanie spółki. Istotne znaczenie odgrywa również pewna elastyczność formy spółki, wynikająca z faktu, że przy jej konstrukcji ustawodawca zastosował w dużej mierze przepisy o charakterze względnie obowiązującym, a zatem dopuścił ich modyfikację przez samych wspólników. Cechy te powodują, że jest ona najczęściej występującą formą spółki kapitałowej. Procedura rejestracji spółki trwa zwykle do 8 tygodni. Jednak należy podkreślić, że polski ustawodawca dopuszcza, aby spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczęła działalność gospodarczą niezwłocznie po zawarciu umowy spółki (spółka w organizacji posiadająca zdolność prawną, zdolność do czynności pranych oraz zdolność sądową i upadłościową). Innymi słowy, spółka może być gotowa do podjęcia działalności w kilka dni po podjęciu przez inwestora decyzji o jej zawiązaniu.

Wykonywane przez Kancelarię czynności obejmują następujące etapy:

1.

Etap przygotowawczy

  • ustalenie grona wspólników, wnoszonych wkładów, osiągnięcie porozumienia co do ich wartości,
  • określenie kształtu spółki poprzez zaproponowanie projektu umowy spółki

2.

Zawarcie umowy

Dokument ten musi być obligatoryjnie sporządzony w języku polskim oraz przed polskim notariuszem. Jeżeli osoba podpisująca umowę nie włada językiem polskim, wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.

3.

Powołanie organów spółki

Obligatoryjnie powołuje się Zarząd spółki, a Radę Nadzorczą lub Komisję Rewizyjna tylko jeśli zostały ustanowione.

4.

Złożenie wzorów podpisów

Wzory podpisów składają obligatoryjnie Członkowie Zarządu Spółki.

5.

Uzyskanie tytułu prawnego do lokalu

Wymagane jest potwierdzenie posiadania tytułu prawnego do lokalu, w którym Spółka będzie miała siedzibę. Może to być np. umowa najmu.

6.

Otwarcie rachunku bankowego spółki


7.

Wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie kapitału zakładowego

W przypadku objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także wniesienie nadwyżki.

8.

Podpisanie przez Zarząd dokumentów wymaganych do rejestracji Spółki

Dokumenty, które wymagają podpisów:

·         Oświadczenie, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały wniesione w całości,

·         Lista wspólników,

·         Wniosek do sądu rejestrowego,

·         Inne dokumenty.

9.

Złożenie do sądu rejestrowego wniosków wraz z załącznikami

Dokumenty składane do sądu rejestrowego:

·         Wniosek o rejestrację spółki

·         Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) w celu uzyskania numeru statystycznego o tej samej nazwie (REGON),

·         Zgłoszenie identyfikacyjne podatnika, w celu uzyskania numeru identyfikacyjnego NIP,

·         Zgłoszenie płatnika składek ZUS.

10.

Rejestracja Spółki

Spółka jest rejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców, a następnie publikowane jest ogłoszenie o jej rejestracji w dzienniku urzędowym Monitor Sądowy i Gospodarczy

11.

Zawiadomienie banku o rejestracji Spółki


12.

Rejestracje podatkowe

Dalsze rejestracje podatkowe ( VAT, VAT – EU, CIT)

13.

Uzupełnienie wpisu Spółki w rejestrze przedsiębiorców

Po otrzymaniu numeru statystycznego REGON a także otrzymaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP należy uzupełnić o te dane wpis w rejestrze przedsiębiorców.

 

Informacje bazowe:

Minimalny kapitał zakładowy spółki

5 000 złotych

Minimalna wartość jednego udziału

50 złotych

Wymagana liczba założycieli

Jeden (z zastrzeżeniem, że spółka nie może być zawiązana przez inną jednoosobową spółkę z o.o.)

Dopuszczalne wkłady

Pieniężny lub niepieniężny (aport)

Termin wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie kapitału zakładowego

Przed zgłoszeniem spółki z o.o. do sądu rejestrowego, przy czym brak jest wymogu badania wkładów niepieniężnych przez biegłego rewidenta.

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki

Ryzyko wspólników ograniczone jest do wartości wkładów wniesionych przez nich do spółki na pokrycie udziałów.

Organy sp. z o.o.

Obligatoryjne: Zgromadzenie Wspólników, Zarząd Fakultatywne: Rada Nadzorcza lub Komisja Rewizyjna (jednak ustanowienie tych dwóch organów jest również obowiązkowe, gdy kapitał zakładowy spółki przewyższa kwotę 500.000 zł i równocześnie spółka posiada więcej niż 25 wspólników