• ul. Oławska 4/2, Wrocław
  • sekretariat@bojarski.net.pl
  • tel/fax 71 341 87 41  |  71 364 85 78
  • kom. 882 149 198

Tworzenie spółki komandytowej

W ramach udzielanej przez Kancelarię kompleksowej obsługi prawnej oferujemy wykonanie ogółu czynności związanych z rejestracją spółki. Wykonywane przez Departament ds. Korporacyjnych aktywności obejmują:

·         Analizę otoczenia prawnego oraz doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności;

·         Przygotowanie umowy spółki przez zespół wyspecjalizowanych prawników, zawierającej rozwiązania adekwatne do oczekiwań Klienta przedstawionych na spotkaniu lub za pomocą poczty elektronicznej;

·         Przygotowanie pełnomocnictw dla osób uprawnionych do działania w imieniu spółki;

·         Przeprowadzenie ogółu czynności przed notariuszem;

·         Reprezentowanie spółki w postępowaniu rejestrowym i wykonanie ogółu związanych z tym czynności wraz z przygotowaniem stosownych dokumentacji;

·         Przygotowanie wniosku do US;

·         Przygotowanie wniosku do GUS;

·         Podejmowanie dalszych czynności rejestrowych w razie ewentualnych zmian lub wprowadzania dodatkowych elementów w umowie spółki;

·         Dalsze rejestracje podatkowe dla celów podatkowych VAT, VAT-EU oraz CIT dokonywane przez Departament ds. księgowo-podatkowych.

 Spółka komandytowa – podstawowe informacje.

Spółka komandytowa jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której Kodeks spółek handlowych przyznał podmiotowość prawną. Prowadzi ona przedsiębiorstwo pod własną firmą. Jej cechą charakterystyczną jest istnienie dwóch kategorii wspólników  komplementariuszy i komandytariuszy. Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie spółka komandytowa. Biorąc pod uwagę względy prawno-podatkowe – największą korzyścią prowadzenia spółki jest jej jednokrotne opodatkowanie (w przeciwieństwie do spółki z o.o. lub akcyjnej – podatnikiem podatku dochodowego nie jest spółka, lecz każdy wspólnik tej spółki indywidualnie) oraz możliwość wyboru przez wspólników, będących osobami fizycznymi, opodatkowania dochodów ze spółki stawką liniową 19%.

Minimalny kapitał zakładowy spółki

Brak

Minimalna wartość jednego udziału

Brak

Wymagana liczba wspólników

Dwóch, z których jeden jest komplementariuszem, a drugi komandytariuszem

Wymagania dotyczące badań wkładów niepieniężnych przez biegłego.

Brak

Opodatkowanie

Jednokrotne, ponadto możliwość opodatkowania dochodów podatkiem liniowym.

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki

Komplementariusz odpowiada przed wierzycielami bez ograniczeń, komandytariusz odpowiada przed wierzycielami w ograniczonym zakresie (do wysokości sumy komandytowej).

Dopuszczalne wkłady

Pieniężny lub niepieniężny

Sposób reprezentacji

Spółkę reprezentują komplementariusze (niepozbawieni prawa do reprezentacji). Komandytariusz może reprezentować spółkę jako pełnomocnik

 

II. Najważniejsze etapy zakładania spółki komandytowej

1.

Etap przygotowawczy

·         ustalenie grona wspólników, w tym oznaczenie komplementariusza i komandytariusza wraz z określeniem sumy komandytowej, ustalenie wnoszonych wkładów, osiągnięcie porozumienia co do ich wartości,

·         określenie kształtu spółki poprzez zaproponowanie projektu umowy spółki

2.

Zawarcie umowy

Dokument ten musi być obligatoryjnie sporządzony w języku polskim oraz przed polskim notariuszem. Jeżeli osoba podpisująca umowę nie włada językiem polskim, wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.

3.

Złożenie wzorów podpisów

Wzory podpisów składają obligatoryjnie wspólnicy uprawnienie do reprezentowania spółki.

4.

Uzyskanie tytułu prawnego do lokalu

Wymagane jest potwierdzenie posiadania tytułu prawnego do lokalu, w którym Spółka będzie miała siedzibę. Może to być np. umowa najmu.

5.

Podpisanie przez Wspólników dokumentów wymaganych do rejestracji Spółki

Dokumenty, które wymagają podpisów:

·         Wniosek do sądu rejestrowego,

·         Inne dokumenty.

6.

Złożenie do sądu rejestrowego wniosków wraz z załącznikami

Dokumenty składane do sądu rejestrowego:

·         Wniosek o rejestrację spółki

·         Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) w celu uzyskania numeru statystycznego o tej samej nazwie (REGON),

·         Zgłoszenie identyfikacyjne podatnika, w celu uzyskania numeru identyfikacyjnego NIP,

·         Zgłoszenie płatnika składek ZUS.

7.

Rejestracja Spółki

Spółka jest rejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców, a następnie publikowane jest ogłoszenie o jej rejestracji w dzienniku urzędowym Monitor Sądowy i Gospodarczy

8.

Założenie rachunku bankowego Spółki


9.

Rejestracje podatkowe

Dalsze rejestracje podatkowe ( VAT, VAT – EU, CIT)

10.

Uzupełnienie wpisu Spółki w rejestrze przedsiębiorców

Po otrzymaniu numeru statystycznego REGON a także otrzymaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP należy uzupełnić o te dane wpis w rejestrze przedsiębiorców.