• ul. Oławska 4/2, Wrocław
  • sekretariat@bojarski.net.pl
  • tel/fax 71 341 87 41  |  71 364 85 78
  • kom. 882 149 198

Sukcesja w biznesie

Następujące zmiany pokoleniowe w wielu przedsiębiorstwach, w szczególności w firmach rodzinnych, spowodowały, że bardzo ważne stało się prawne

i zabezpieczenie przekazania firmy następcom. W przypadku dziedziczenia przedsiębiorstwa jednoosobowego majątek przedsiębiorstwa stanowi jednocześnie majątek jego właściciela. Nie oznacza to jednak, że w przypadku śmierci przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą wszystkie elementy przedsiębiorstwa traktowane są jako części jego majątku osobistego.

Przygotowanie się przedsiębiorców do sukcesji w biznesie dotyczy zarówno zamierzonego przekazania steru przedsiębiorstwa następcom, jak i sytuacji,

w której przedsiębiorstwo jest dziedziczone po śmierci właściciela. Jest to proces, który wymaga gruntownego przygotowania, aby uniknąć licznych zagrożeń prawnych. Zwykle bowiem zapisy umów spółek i przepisy, na podstawie których działają przedsiębiorcy jednoosobowi nie zapewniają bezpiecznej i bezproblemowej sukcesji.

Doradzamy oraz przygotowujemy cały proces związany z sukcesją w biznesie na wypadek śmierci przedsiębiorcy. Zajmujemy się także doradztwem spadkobiercom.

Mamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze firm rodzinnych, co przekłada się na posiadane doświadczenie w zakresie zagadnień związanych z sukcesją.

Dr Paweł Bojarski występował jako ekspert w trakcie VI Ogólnopolskiego Zjazdu Firm Rodzinnych U-Rodziny 2013. Uczestniczył w charakterze prelegenta

w Wielkiej Ławie Prawników.

Dziedziczeniu (czy to ustawowemu czy to testamentowemu):

·         podlegają tylko majątek firmy i prawa przysługujące zmarłemu, tj.: ograniczone prawa rzeczowe, takie jak hipoteka czy użytkowanie, wierzytelności, majątkowe prawa autorskie, a także zobowiązania związane z papierami wartościowymi, zobowiązania wynikające z zawartych umów,

·         nie podlegają natomiast firma, koncesje, pozwolenia, numer NIP ? konieczność uzyskania przez spadkobierców ustawowych nowego numeru NIP, wszystkich niezbędnych koncesji i zarejestrowania nowej nazwy w celu kontynuowania działalności o takim samym profilu.

Co do zasady, śmierć przedsiębiorcy pociąga za sobą wygaśnięcie stosunku pracy łączącego go z zatrudnianymi pracownikami ?spadkobiercy zobowiązani są do wypłaty odszkodowania określonego zgodnie z przepisami kodeksu pracy. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy zakład pracy przechodzi niezwłocznie na następcę prawnego przedsiębiorcy, wtedy stosunek pracy nie wygasa. Za długi powstałe podczas prowadzenia przedsiębiorstwa odpowiedzialność ponoszą spadkobiercy. Odpowiedzialność ta może być nieograniczona (spadek przyjęty wprost), ograniczona do wysokości aktywów spadku (spadek przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza) lub może w ogóle nie występować (odrzucenie spadku), co jednak powoduje, że osoba taka w ogóle nie uczestniczy w podziale spadku.

Konsekwencje związane z dziedziczeniem ustawowym:

·         często występować będzie wielość spadkodawców, a w konsekwencji współwłasność, co może powodować pewien paraliż funkcjonowania przedsiębiorstwa, związany ze wspólnym zarządem ? warto przeprowadzić szybki dział spadku;

·         zazwyczaj długi czas nabywania spadku powoduje wygasanie umowy, których stroną jest przedsiębiorstwo, a ze względu na zatrzymanie działalności firmy

w związku z wygaśnięciem koncesji, firma może ponieść duże straty.

Możliwości przekazania przedsiębiorstwa jednemu spadkobiercy:

·         poprzez dokonanie zapisu w testamencie,

·         w testamencie można, z pominięciem pozostałych spadkobierców ustawowych, uczynić spadkobiercą wybraną osobę, co jednak związane jest z koniecznością wypłacenia zachowku pozostałym uprawnionym spadkobiercom,

·         wydziedziczenie spadkobiercy ustawowego przez spadkodawcę (brak prawa do zachowku, wyłączenie dziedziczenia), możliwe jednak tylko w przypadku wystąpienia jednej z enumeratywnie wymienionych w przepisach okoliczności i ich uzasadnienie w testamencie.

 W ramach powyższych działań Kancelaria oferuje Państwu pomoc prawną

w zakresie:

·         analizę prawną sytuacji przedsiębiorstwa pod kątem korzyści

i zagrożeń związanych z sukcesją;

·          audyt prawny;

·          przygotowanie planu sukcesji;

·         reprezentacja i prowadzenie spraw spadkowych przed sądami

i organami egzekucyjnymi wynikającymi m.in. z postępowania o dział spadku, czy z tytułu odpowiedzialności za długi spadkowe;

·         asystowanie przy podpisaniu aktów notarialnych;

·         doradztwo w zakresie ubiegania się o uzyskanie wpisu do właściwych rejestrów, przyznania koncesji, licencji i zezwolenia;

·         fachową pomoc w sporządzenia testamentu;

·         doradztwo podatkowe;

·         opiniowanie umów dotyczących spadku.

Dysponujemy profesjonalnym mediatorem, który prowadzi mediacje pomiędzy spadkobiercami w razie wystąpienia pomiędzy nimi sporów.