• ul. Oławska 4/2, Wrocław
 • sekretariat@bojarski.net.pl
 • tel/fax 71 341 87 41  |  71 364 85 78
 • kom. 882 149 198

Obsługa podmiotów medycznych

Jedną ze specjalizacji Kancelarii jest kompleksowe doradztwo w zakresie Prawa farmaceutycznego oraz medycznego.

Realizowaliśmy procedury przekształcenia podmiotów medycznych. Zajmowaliśmy się m.in. także przekształcenia jednoosobowych praktyk lekarskich w sp. z o.o. oraz spółek osobowych w sp. z o.o.

Wdrażamy procedury związane z ochroną danych osobowych w podmiotach medycznych. Radcy prawni z Kancelarii są Administratorami Bezpieczeństwa Informacji w podmiotach medycznych.

Mamy doświadczenie w realizacji audytów prawnych w podmiotach medycznych.

Wspieramy podmioty medyczne w zarządzaniu projektami.

Świadczymy kompleksową obsługę prawną dla Szpitali, Przychodni, jednoosobowych praktyk lekarskich w ramach której wykonujemy m.in. następujące czynności:

 • przygotowywanie oraz opiniowanie statutów, regulaminów organizacyjnych,

 • przygotowywanie oraz opiniowanie umów z NFZ,

 • reprezentowanie w sporach oraz negocjacjach z NFZ,

 • audyt dokumentacji medycznej,

 • reprezentacja w sprawach o błędy medyczne,

 • przygotowywanie umów z pacjentami, lekarzami oraz personelem medycznym,

 • doradztwo w zakresie Prawa farmaceutycznego,

 • pomoc w zagadnieniach związanych z reklamą produktów leczniczych.

Kancelaria ma wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów leczniczych w trakcie kontroli oraz w razie sporu z NFZ.

Sporządzamy zastrzeżenia do protokołów kontroli i wystąpienia pokontrolnego, a także zażalenia na czynność dyrektora OW NFZ. Opiniujemy także projekty kontraktów.

W ramach naszej oferty proponujemy sporządzanie:

·         protestów do komisji konkursowych,

·         odwołań do dyrektorów oddziałów NFZ,

·         odwołań do Prezesa NFZ.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed WSA oraz NSA.

Mamy doświadczenie w występowaniu w imieniu zakładów opieki zdrowotnej w sprawach o odszkodowania z tytułu niezapłaconych, a wykonanych świadczeń zdrowotnych.

Występujemy w procesach sądowym o zapłatę kwot tytułem nienależnie zakwestionowanych świadczeń i niezasadnie nałożonych kary umownych.

Realizujemy szkolenia dla personelu medycznego z zakresu:

 • Prawa pacjenta;

 • Odpowiedzialność cywilna personelu medycznego;

 • Przekształcenia w podmiotach medycznych;

 • Prawne aspekty kontraktów z NFZ;

 • Zarządzanie projektami w podmiotach medycznych;

 • Prowadzenie dokumentacji medycznej;

 • Ochrona danych osobowych w podmiotach medycznych.

Realizowaliśmy cykl szkoleń dla Stomatologów dotyczących Prawnych aspektów prowadzenia działalności we współpracy z Dolnośląską Izbą Stomatologiczną.

 • Tajemnica zawodowa lekarza.