• ul. Oławska 4/2, Wrocław
  • sekretariat@bojarski.net.pl
  • tel/fax 71 341 87 41  |  71 364 85 78
  • kom. 882 149 198

Kompleksowa obsługa

W ramach prowadzonej przez Kancelarię aktywności oferujemy pomoc w rozwiązywaniu problemów natury prawnej. W toku współpracy wskazujemy bezpieczne i pewne drogi, przestrzegamy przed istniejącymi zagrożeniami oraz racjonalizujemy ryzyko. Proponujemy bezpieczeństwo i komfort, jaki daje powierzenie profesjonalistom wszelkich newralgicznych sytuacji związanych z zagrożeniami natury prawnej. Prowadzimy korespondencje, rozmowy, mediacje zmierzające do polubownego rozwiązania sporu. Mamy także ogromne doświadczenie w występowaniu w sprawach na etapie sądowym. Wielokrotnie dzięki doświadczeniu i opanowaniu doprowadziliśmy do polubownych rozwiązań. Dzięki ogromnej praktyce i występowaniu w licznych sporach sądowych zapewniamy klientowi wysoki poziom bezpieczeństwa i profesjonalizmu. Na bieżąco informujemy o etapie i przebiegu sprawy, zachowując jednocześnie dużą samodzielność i kreatywność przy wykonywaniu zadań. Naszą renomę budujemy w oparciu o wysoki poziom merytoryczny oraz pełne zaangażowanie w problemy Klientów.

W swoim codziennym działaniu kładziemy nacisk na utrzymanie najwyższych przy udzielaniu pomocy prawnej. Nasze zadania wykonujemy z pasją i zaangażowaniem. Bardzo duży nacisk kładziemy na komunikację z klientem, jasność przy udzielaniu informacji, porad, zrozumiałość oraz przejrzystość przygotowywanych opinii.

Obszary działalności:

Prawo cywilne

·         Sprawy o zapłatę;

·         Sprawy z zakresu prawa rzeczowego;

·         Sprawy z weksla;

·         Spory związane z obrotem nieruchomościami;

·         Postępowanie wieczystoksięgowe;

·         zasiedzenia;

·         zniesienie współwłasności;

·         rozgraniczenia;

·         sprawy o naruszenie dóbr osobistych.

Prawo rodzinne

·         sprawy o rozwód oraz separację;

·         dochodzenie alimentów;

·         pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej;

·         ustalenie kontaktów z dzieckiem;

·         udział w mediacjach pomiędzy małżonkami;

·         rozliczenia majątkowe pomiędzy małżonkami.

Prawo spadkowe:

·         postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku;

·         działy spadku;

·         zachowek;

·         dziedziczenie testamentowe;

·         odpowiedzialność za długi spadkowe;

·         umowy dotyczące spadku.

Prawo gospodarcze;

Prawo upadłościowe i naprawcze;

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych;

Prawo administracyjne;

Prawo ochrony środowiska.

Od 1998 roku radca prawny dr Paweł Bojarski był członkiem Zespołu Prawa Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Posiada 3 letnie doświadczenie w przedmiocie orzekania w Samorządowym Kolegium Odwoławczym we Wrocławiu w sprawach z zakresu ochrony środowiska. Jest autorem wielu publikacji z zakresu Prawa Ochrony Środowiska, w tym podręczników akademickich. Uczestniczył w wielu konferencjach naukowych, także międzynarodowych poświęconych zagadnieniom z zakresu ochrony środowiska, na których wygłaszał referaty. Od wielu lat zajmujemy się przygotowywaniem opinii prawnych z zakresu prawa ochrony środowiska.

Prawo medyczne:

·         obsługa prawna w zakresie zarządzania podmiotami leczniczymi (SPZOZ, centra medyczne, przychodnie itp.),

·         przygotowywanie oraz opiniowanie statutów, regulaminów organizacyjnych,

·         przygotowywanie oraz opiniowanie umów z NFZ,

·         reprezentowanie w sporach oraz negocjacjach z NFZ,

·         audyt dokumentacji medycznej,

·         reprezentacja w sprawach o błędy medyczne,

·         przygotowywanie umów z pacjentami, lekarzami oraz personelem medycznym,

·         doradztwo w zakresie Prawa farmaceutycznego,

·         pomoc w zagadnieniach związanych z reklamą produktów leczniczych.