• ul. Oławska 4/2, Wrocław
  • sekretariat@bojarski.net.pl
  • tel/fax 71 341 87 41  |  71 364 85 78
  • kom. 882 149 198

Dokumentacja antykorupcyjna

Projekt ustawy o jawności życia publicznego datowany na dzień 8 stycznia 2018 r.

 

PROCEDURY ANTYKORUPCYJNE

USTAWA O JAWNOŚCI ŻYCIA PUBLICZNEGO

 

Planowany termin wejścia w życie ustawy to dzień 1 marca 2018 r., jednakże regulacje dotyczące procedur antykorupcyjnych(tj. art. 67, 68, 77, 86) wejdą w życie w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – 1.03.2018 r. – czyli prawdopodobnie w dniu 1 września 2018 r.

 

Których przedsiębiorców obejmą zmiany: nowe obowiązki dotyczą przedsiębiorców będących co najmniej średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (art. 70 ust. 1 . projektu ustawy).

Zgodnie z art. 106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - średnim przedsiębiorcą jest podmiot, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

 

Nowe obowiązki (art. 70 ust. 1 i 2 projektu ustawy):

Zgodnie z art. 70 ust. 1 projektu zmian dodatkowe obowiązki zostają nałożone na:

I. przedsiębiorcę będącym co najmniej średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

II. Osobę kierującą jednostką sektora finansów publicznych

Przedsiębiorca będący co najmniej średnim przedsiębiorcą ma obowiązek stosowania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych w celu przeciwdziałania przypadkom dokonywania przez osoby działające w imieniu lub na rzecz tego przedsiębiorcy przestępstw.

 

I. DOKUMENTY

1. kodeks antykorupcyjny przedsiębiorstwa, przyjmujący postać kodeksu etycznego który powinien zawierać m.in. deklarację odrzucającą korupcję w przedsiębiorstwie  – winien być podpisany przez każdego pracownika, współpracownika i inny podmiot gospodarczy działający na rzecz przedsiębiorcy [art. 67 ust. 12 pkt 4];

2. Opracowanie o charakterze wewnętrznym w postaci, np. regulaminu przeciwdziałania praktykom korupcyjnym, w którym należy zawrzeć następujące regulacje w odrębnych działach:

            a) procedurę mającą na celu niedopuszczenie do tworzenia mechanizmów służących finansowaniu kosztów, udzielania korzyści majątkowych i osobistych, w tym z wykorzystaniem majątku przedsiębiorstwa (inaczej mówiąc postępowanie przeciwko finansowaniu korupcji w jakiejkolwiek postaci z środków należących do przedsiębiorstwa, jak również do innych osób związanych z przedsiębiorstwem) [art. 67 ust. 2 pkt 1];

            b) procedurę i wytyczne dotyczące otrzymywanych prezentów i innych korzyści przez pracowników [art. 67 ust. 2 pkt 5];

            c) procedurę gwarantującą niepodejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie w oparciu o działania korupcyjne [art. 67 ust. 2 pkt 6];

            d) procedurę informowania właściwych organów przedsiębiorcy o propozycjach korupcyjnych [art. 67 ust. 2 pkt 7];

            e) procedurę postępowania w sprawie zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości, w tym także w zakresie m.in. pozorności lub bezskuteczności istniejących procedur [art. 67 ust. 2 pkt 8];

3. broszura lub ulotka w przedmiocie określenia zasad odpowiedzialności karnej za przestępstwa zamieszczone w art. 229, 230, 230a, 296a § 2-4, 299 i 305 KK; art. 46 ust. 1-4 i art. 48 ustawy o sporcie; art. 54 ust. 4 i 5 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych [art. 67 ust. 2 pkt 2];

4. aneksy do umów oraz dopracowanie stosowanych przez przedsiębiorcę wzorców umów, z których wynika wprowadzenie dodatkowej klauzuli w następującym brzmieniu: żadna część wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy nie zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania korzyści majątkowych i osobistych [art. 67 ust. 2 pkt 3];

5. oświadczeń dla pracowników, współpracowników i innych podmiotów gospodarczych działających na rzecz przedsiębiorcy, z których wynika, że zostali zapoznani przez przedsiębiorcę z procedurami antykorupcyjnymi wprowadzonymi u przedsiębiorcy, w tym z kodeksem antykorupcyjnym przedsiębiorcy i zobowiązują się do ich stosowania oraz w swej współpracy odrzucają oni wszelką formę działań korupcyjnych [art. 67 ust. 2.];

6. wymagane wzory formularzy w zakresie stosowania wprowadzonych procedur antykorupcyjnych, np. formularz dotyczący poinformowania o nieprawidłowościach, formularz zgłoszenia zachowań korupcyjnych itp. – w zależności od treści regulaminu z pkt I. 2. powyżej.

 

II. OBOWIĄZKI:

1. obowiązek przeprowadzania szkoleń dla pracowników, których tematem będzie zapoznanie z zasadami odpowiedzialności karnej oraz z sankcjami za przestępstwa o charakterze korupcyjnym – na etapie po wejściu w życie ustawy [art. 67 ust. 2 pkt 2];

2. obowiązek bieżącego zapoznawania pracowników z zasadami odpowiedzialności karnej oraz z sankcjami za przestępstwa wskazane w pkt II. 1. – w postaci wręczania broszur lub ulotek, o których mowa w pkt I. 3. – jeżeli nastąpi zmiana brzmienia przepisów karnych dotyczących tychże przestępstw [art. 67 ust. 2 pkt 2];

3. zawarcie aneksów umów oraz zawieranie nowych umów z uwzględnieniem klauzuli wskazanej w pkt I. 4. [art. 67 ust. 2 pkt 3];

4. Zapoznanie pracowników, współpracowników oraz innych podmiotów działających na rzecz przedsiębiorcy z kodeksem antykorupcyjnym przedsiębiorcy wraz z odebraniem oświadczenia o tym fakcie [art. 67 ust. 12 pkt 4];

5. Monitorowanie wykonywania procedur antykorupcyjnych. Sprawdzanie procedur pod kątem ich pozorności, kompletności, skuteczności (przeprowadzanie okresowego audytu procedur antykorupcyjnych) [art. 77 ust. 1];

6. Zapoznawanie pracowników z treścią aktów wewnętrznych dot. procedur antykorupcyjnych (np. z regulaminem antykorupcyjnym przedsiębiorcy) [art. 67 ust. 2 pkt 1, 5-8]

 

III. SANKCJE USTAWOWE:

Przedsiębiorca, który nie stosuje wewnętrznych procedur antykorupcyjnych lub stosowane procedury były pozorne bądź nieskuteczne i osobie działającej w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstwa określonego w art. 70 ust. 1, podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 do 10 000 000 złotych [Art. 77 ust. 1].

 

Przedsiębiorca, któremu wymierzono karę przez okres 5 lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia o wymierzeniu tej kary nie może ubiegać się o uzyskanie zamówienia publicznego [Art. 78 ust. 1].