• ul. Oławska 4/2, Wrocław
  • sekretariat@bojarski.net.pl
  • tel/fax 71 341 87 41  |  71 364 85 78
  • kom. 882 149 198

Ceny transferowe

Kancelaria przygotowuje opracowanie w zakresie cen transferowych czyli dokumentację podatkową transakcji z podmiotami powiązanymi oraz analizy porównawcze.

Wspieramy także  przedsiębiorców w przygotowywaniu umów regulujących warunki transakcji z podmiotami powiązanymi celem pełnego zobrazowania źródła powstania zobowiązania.

W  ślad za dokumentacją przygotowujemy  :

1)      Podsumowanie dokumentacji ze wskazaniem ryzyk prawnych oraz obszarów gdzie niezbędne jest uzupełnienie dokumentów, umów na potrzeby ewentualnych kontroli;

2)      Zalecenia dotyczące procedur dokumentacji transakcji oraz zmian, które zwiększą bezpieczeństwo transakcji

3)      Dokument  w wskazujący na słabości istniejącej dokumentacji, ryzyka związane z cenami transferowymi w związku ze zwiększoną ilością kontroli oraz sankcje nakładane na przedsiębiorców.

 

Opracowujemy także polityki cen transferowych dla podmiotów.

Realizujemy także kompleksowe audyty cen transferowych w transakcjach z poprzednich lat.

  

Zalety posiadania dokumentacji:

 

Prowadzenie dokumentacji podatkowej odnoszącej się do cen transferowych umożliwia podatnikowi – w przypadku kontroli – przedstawienie dowodów, iż warunki zastosowane w danej transakcji z podmiotem powiązanym zostały ustalone na poziomie rynkowym i nie odbiegają od warunków jakie ustaliłyby między sobą niezależne podmioty. Prowadzenie dokumentacji cen transferowych umożliwia podatnikowi przedstawienie własnej oceny zgodności warunków ustalonych z podmiotem powiązanym z zasadą ceny rynkowej, tj. zgodności z warunkami, jakie w porównywalnych okolicznościach zostałyby ustalone pomiędzy podmiotami niepowiązanymi. Organ podatkowy kontrolując podatnika, może dokonać doszacowania jego dochodu, a podstawą takiego doszacowania jest często w pierwszej kolejności analiza danych wewnętrznych, czyli danych o porównywalnych transakcjach realizowanych przez podatnika z podmiotami niepowiązanymi. Mając to na uwadze, podatnicy realizujący transakcje zarówno z podmiotami powiązanymi, jak i niepowiązanymi powinni zweryfikować czy takie transakcje są porównywalne. W sytuacji, gdy ceny w takich transakcjach realizowanych z podmiotami niepowiązanymi odbiegają od cen w transakcjach z podmiotami powiązanymi, podatnik prowadzący dokumentację podatkową ma możliwość wskazanie w niej czynników wpływających na brak porównywalności.

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE NOWELIZACJI PRZEPISÓW (01.01.2017 r.) DOTYCZĄCYCH DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH

Dnia 1 stycznia 2017 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące zakresu dokumentacji cen transferowych.

Zmianie uległa dotychczasowa definicja podmiotu powiązanego. Obecnie za podmiot powiązany uważa się ten, który posiada bezpośredni lub pośredni udział w kapitaleinnego podmiotu w wysokości co najmniej 25% (wartość ta wzrosła z dotychczasowych 5%).

Oprócz zmodyfikowanych progów transakcyjnych – stanowiących limity, po przekroczeniu których występuje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych (dokumentacji podatkowej) – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (u.p.d.o.p.) i analogicznie ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje nowe obowiązki dla podatników dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi. W zakresie dokumentacji podatkowej – nowelizacja ustawy wprowadza rozróżnienie obowiązków dokumentacyjnych w zależności od skali działalności. Tym samym, mówiąc obecnie o dokumentacji cen transferowych, należy mieć na uwadze:

·         Dokumentację lokalną;

·         Analizę porównawczą;

·         Dokumentacja grupowa;

·         Raportowanie według krajów;

 

Dokumentacja lokalna jest bardziej rozbudowana wersja dotychczasowej dokumentacji, której obowiązek sporządzenia istniał także przed nowelizacją. Zmianie nie ulega więczasadnicza część dokumentacji. Zostaje ona jedynie poszerzona o nowe informacje. Zgodnie z nowym stanem prawnym obejmuje:

1.      Opis transakcji lub innych zdarzeń, na który składa się:

a)      Wskazanie rodzaju, przedmiotu transakcji lub innych zdarzeń

b)      Dane finansowe (przepływy pieniężne) dotyczące transakcji lub innych zdarzeń;

c)      Wykaz podmiotów powiązanych, dokonujących tych transakcji lub ujmujących te zdarzenia wraz z danymi identyfikującymi te podmioty, tj. nazwa podmiotu, siedziba, adres, nr NIP, nr KRS, charakter powiązania – kapitałowy funkcyjny, rodzinny, umowy o pracę z członkami zarządu. Powiązania osobowe/rodzinne będą rozpoznawane na takich samych zasadach jak obecnie.

Przez określenie „inne zdarzenia” ustawodawca rozumie:

- umowy zarządzania płynnością,

- umowy o podziale kosztów,

- umowy spółki nieosobowej,

- umowy wspólnego przedsięwzięcia zawarte z podmiotami powiązanymi.

Dodatkowo, nowymi informacjami, które trzeba wskazać są:

2.      Opis danych finansowych, pozwalający na porównanie rozliczeń dotyczących transakcji z danymi wynikającymi z zatwierdzonego sprawozdania finansowego, jeśli obowiązek sporządzenia sprawozdania wynika z obowiązujących podatnika przepisów o rachunkowości

3.      Informacje o podatniku – dokumentacja zwiększy się o opis:

a.       Struktury organizacyjnej i struktury zarządczej – to znaczy, że wskazujemy udziałowców i wartości udziałów oraz osoby sprawujące funkcje zarządcze. Strukturę organizacyjną można przedstawić na schemacie graficznym;

b.      Przedmiot i zakres działalności – krótki opis firmy;

c.       Realizowana strategia gospodarcza – w tym, przeprowadzone w roku podatkowym lub roku poprzedzającym rok podatkowy przeniesienia między podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk, mających wpływ na dochód (stratę) podatnika – obowiązek opisania strategii istniał już co prawda w dotychczasowych przepisach, jednak tylko jeśli wpływała ona na warunki i zyskowność transakcji, natomiast w dokumentacji od roku 2017, strategia musi zostać opisana bez względu na to, czy wpływa ona na warunki transakcji, dla których sporządzono dokumentację;

Otoczenie konkurencyjne – informacje o ilości i rodzajach przedsiębiorstw działających na rynku w branży tożsamej z branżą podatnika lub branż z nią powiązanych – wskazujemy tu szacunki, czy dane statystyczne z GUS.