• ul. Oławska 4/2, Wrocław
 • sekretariat@bojarski.net.pl
 • tel/fax 71 341 87 41  |  71 364 85 78
 • kom. 882 149 198

Audyty prawne

Audyt prawny przeprowadzany przez Kancelarię nakierowany jest na analizę działalności Klienta pod kątem prawnych aspektów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

Przygotowujemy także audyty na potrzeby analizy prawnych i ekonomicznych konsekwencji planowanych transakcji.

CELE:

 • ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA;

 • REDUKCJA KOSZTÓW;

 • MINIMALIZACJA PRAWNYCH ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ;

 • WSPARCIE KLIENTA W PODEJMOWANIU STRATEGICZNYCH DECYZJI BIZNESOWYCH PRZY JEDNOCZESNEJ MINIMALIZACJI RYZYKA INWESTORSKIEGO.

Zakres i charakter analizy determinowany jest potrzebami, oczekiwaniami Klienta oraz specyfiką branży. Dostosowujemy się także do potrzeb Klienta w zakresie czasu trwania audytu oraz zaangażowania w podejmowane działania pracowników firmy.

W ramach wieloskładnikowego audytu podejmujemy się wykonania analizy prawnej mającej na celu weryfikację podejmowanych w przedsiębiorstwie decyzji, czynności i procedur oraz funkcjonujących wewnętrznych aktów prawnych w zakresie ich zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wskazujemy na stan prawny, strukturę własnościową oraz ewentualne ciężary związane z własnością, prawami osób trzecich, zabezpieczeniem wierzytelności.

Nasza oferta audytu prawnego składa się z elementów, które mogą Państwo dowolnie komponować zgodnie ze swoimi oczekiwaniami. Istnieje również możliwość realizacji audytu etapami.

W skład naszej oferty wchodzi:

AUDYT KORPORACYJNY:

 • analiza ogólnej zgodności działalności podmiotu z przepisami prawa wraz z analizą ustawodawstwa regulującego działalność danej branży;

 • analiza organizacji i funkcjonowania podmiotu (działalności organów zarządzających i kontroli);

 • analiza aktów wewnętrznych podmiotu;

 • analiza toczących się postępowań administracyjnych, sądowych i egzekucyjnych;

 • audyt ubezpieczeniowy;

 • analiza stanu prawnego nieruchomości;

 • analiza stanu prawnego ruchomości;

 • zagadnienia z zakresu ochrony środowiska;

 • informacja i dokumenty specjalistyczne dla danego profilu działalności;

 • mapa prawnych czynników ryzyka na które może być narażone przedsiębiorstwo;

 • udziały w innych podmiotach lub udział w innych przedsięwzięciach gospodarczych, posiadanych przez firmę, budowanie drzewa relacji gospodarczych;

 • analiza obciążeń majątku;

 • badanie prawne ksiąg wieczystych i akt wieczystoksięgowych, dokumentów dotyczących zagospodarowania nieruchomości, umów zawartych w związku z posiadaniem, korzystaniem i pobieraniem pożytków z nieruchomości.

Podejmujemy się rzetelnej analizy dokumentów korporacyjnych. Weryfikujemy je pod kątem ważności i skuteczności ze względu na wymogi determinowane powszechnie obowiązującym prawem.  Obszarem analiz obejmujemy umowę spółki, statut lub inny dokument konstytuujący podmiot, regulaminy i dokumenty określające zasady działania organów badanego podmiotu, czyli regulamin zarządu i rady nadzorczej, regulamin zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej.

AUDYT PRACOWNICZY:

 • analiza zatrudnienia;

 • analiza umów zawieranych z pracownikami;

 • przygotowanie wzoru umów z pracownikami;

 • wynagrodzenia, świadczenia pracownicze, urlopy;

 • refundacja kosztów pracowniczych związanych z wykonywaniem pracy.

AUDYT WINDYKACYJNY:

 • przygotowanie raportu zawierającego wykaz wierzytelności przedsiębiorstwa;

 • przygotowanie diagnozy głównych słabości działań windykacyjnych w przedsiębiorstwie;

 • przygotowanie oceny zastanych wierzytelności oraz symulację dalszych działań wraz z kosztorysem;

 • analiza wierzytelności przeterminowanych oraz po bezskutecznej egzekucji;

 • analiza stosowanych procedur windykacyjnych;

 • analiza dokumentów kreujących wierzytelność;

 • analiza stosowanych form zabezpieczenia wierzytelności;

 • analiza działań pracowników przedsiębiorstwa związanych z windykacją roszczeń;

 • analiza strategii zarzadzania wierzytelnościami;

 • analiza prowadzonych postępowań egzekucyjnych, wskazanie alternatywnych możliwości działań;

 • analiza dotychczasowego sposobu prowadzenia postepowań egzekucyjnych, współpracy z komornikami, analiza informacji przekazywanych do komorników;

 • analiza dotychczasowej pracy zewnętrznej firmy windykacyjnej, przekazywanej wiedzy o stanie spraw, innowacyjności i poziomu reprezentowania interesów wierzyciela;

 • analiza poziomu zintegrowania działań komórki wewnętrznej z podmiotem zewnętrznym.

Celem audytu windykacyjnego jest analiza typów wierzytelności oddawanych przez przedsiębiorcę do windykacji oraz głównych słabości związanych z funkcjonującym w firmie modelem windykacyjnym. Audyt wierzytelności polega na kompleksowym badaniu wierzytelności pod względem prawnym, analizie aktualnego stanu dłużnika poprzez badanie dokumentacji oraz orientacyjnej wycenie wierzytelności.  Analiza prawna wierzytelności korporacyjnych i detalicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wierzytelności hipotecznych, zapewnia ocenę ryzyka prawnego odzyskania wierzytelności, oszacowanie możliwego odzysku wierzytelności, jego kosztów oraz czasu.

Oferujemy także  obsługę wierzytelności zakupionych oraz pośrednictwo w sprzedaży wierzytelności  na wszystkich etapach postępowań : polubowne, sądowe, egzekucyjne. Podejmujemy się nadto wyceny wierzytelności.

Na podstawie wierzytelności oddanych do windykacji wyłaniamy cechy charakterystyczne portfela wierzytelności Klienta, typy dłużników oraz dostosowujemy modele działań do wyodrębnionych kategorii.

Wyniki audytu windykacyjnego mogą stać się asumptem do dalszych działań:

 • Przygotowania strategii zarządzania wierzytelnościami;

 • Wyłonienia i przygotowania wierzytelności do sprzedaży oraz do ponownej egzekucji;

 • Wdrożenia alternatywnych sposobów prowadzenie egzekucji w wybranych sprawach;

 • Podniesienia kwalifikacji pracowników windykacji poprzez szkolenia specjalistyczne pod kątem opracowanych procedur;

 • Zintegrowania działań komórki wewnętrznej z wyspecjalizowaną firmą zewnętrzną;

 • Przygotowania procedur windykacyjnych.

 AUDYT UMÓW:

 • analiza umów handlowych zawieranych z kontrahentami, w szczególności pod kątem reprezentacji stron, poprawności aneksów, weryfikacji autentyczności dokumentów przedstawionych do umowy, prawidłowego stosowania zasad uchylania się od skutków prawnych, odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy, niewykonanie umowy, odstąpienia od umowy, uwzględnienia zmiany okoliczności (rebus sic stantibus);

 • analiza pod kątem opracowania procedur weryfikowania kontrahenta;

 • analiza prawnych instrumentów zabezpieczania transakcji;

 • analiza wartości niematerialnych i prawnych, w tym posiadania wymaganych prawem decyzji, koncesji, zezwoleń i licencji;

 • analiza zagadnień związanych z ochroną danych osobowych w przedsiębiorstwie;

 • przygotowanie wzorców umów, zawierające warianty zabezpieczeń, które można dowolnie komponować w toku prowadzonych negocjacji z kontrahentem;

 • przygotowanie kilku wzorców umów do analogicznych transakcji, które można dowolnie komponować w zależności od ustaleń oraz wymagań kontrahenta.

W ramach audytu oferujemy jednorazową lub okresową analizę umów gospodarczych i cywilnoprawnych oraz z zakresu prawa pracy.  Przygotowujemy wzorce umów, w tym wzorce modułowe, weryfikujemy istniejące postanowienia umów, proponujemy modułowe prawne formy zabezpieczania umów. Audyt obejmuje także dokumentację handlową stanowiącą realizację postanowień umownych.

 AUDYT OCHRONY DANYCH

Oferujemy wykonanie ogółu czynności związanych z audytem istniejącej dokumentacji, procedur, umów oraz dostosowanie do RODO.

Weryfikujemy:

- Politykę bezpieczeństwa informacji;

- Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym;

-umowy o powierzeniu do przetwarzania danych dla kontrahentów, zleceniobiorców ;

- umowy wymagające powierzenia danych;

- zgody na przetwarzanie danych;

- Politykę Kluczy;

-upoważnienia dla pracowników, zleceniobiorców i stażystów do przetwarzania danych;

-ewidencję umów powierzenia danych;

- rejestr zbioru danych.

Dostosowujemy  dokumentacje do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które wejdzie w życie od dnia 25 maja 2018 r

 


NASZE ATUTY:

 • NAKIEROWANIE NA REALIZACJĘ CELÓW WYZNACZONYCH PRZEZ KLIENTA;

 • DOSTOSOWANIE ZAKRESU DZIAŁAŃ DO REALIÓW BRANŻY, PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ OCZEKIWAŃ KLIENTA;

 • ELASTYCZNOŚĆ ORAZ BRAK SCHEMATYCZNEGO MYŚLENIA.