• ul. Oławska 4/2, Wrocław
  • sekretariat@bojarski.net.pl
  • tel/fax 71 341 87 41  |  71 364 85 78
  • kom. 882 149 198

Administrator hipoteki

Kancelaria Radców Prawnych dr P. Bojarski, dr K. Schmidt-Kwiecińska sp. partnerska oferuje wykonanie ogółu czynności związanych z występowaniem w charakterze administratora hipoteki. Administrowanie hipoteką to ułatwienie dla wierzycieli hipotecznych (szczególnie przedsiębiorców), poprzez możliwość powierzenia zarządu nad hipoteką podmiotowi posiadającemu odpowiednią wiedzę i praktykę. Jest ustanawiane w celu zabezpieczenia kilku wierzytelności przysługujących różnym podmiotom, a służącym sfinansowaniu tego samego przedsięwzięcia.

Obowiązki administratora hipoteki to zawieranie umów o ustanowienie hipoteki, a także wykonywanie innych czynności z zakresu praw i obowiązków wierzyciela.  Szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności administratora hipoteki określają wierzyciele go ustanawiający. Administrator działa na rzecz wierzycieli, ale we własnym imieniu.

Czynności wykonywane przez Kancelarię:

·         zawieranie umów o ustanowienie hipoteki;

·         wykonywanie we własnym imieniu określonych w umowie praw i obowiązków wierzyciel hipotecznych na ich rachunek, m.in.:

o    dochodzenie zaspokojenia z nieruchomości obciążonej hipoteką,

o    sprzeciwianie się usunięciu  części składowych lub przynależności nieruchomości obciążonej hipoteką, jeżeli jej właściciel narusza przez to zasady prawidłowej gospodarki, do czasu zajęcia nieruchomości, a po jej zajęciu  także jeśli ich nie narusza,

o    żądanie od właściciela lub osoby trzeciej zaniechania działań oddziaływujących na nieruchomość w sposób mogący pociągnąć za sobą zmniejszenie jej wartości w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu hipoteki,

o    wyznaczanie właścicielowi, ponoszącemu odpowiedzialność za okoliczności skutkujące zmniejszeniem wartości nieruchomości w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu hipoteki, odpowiedniego termin do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego albo do ustanowienia dostatecznego zabezpieczenia dodatkowego, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu także żądanie niezwłocznego zaspokojenia z nieruchomości obciążonej,

o    dokonywanie wszelkich czynności umożliwiających wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej w razie wygaśnięcia hipoteki,

o    wyrażanie zgody na przeniesienie hipoteki w miejsce opróżnionego miejsca hipotecznego.