• ul. Oławska 4/2, Wrocław
  • sekretariat@bojarski.net.pl
  • tel/fax 71 341 87 41  |  71 364 85 78
  • kom. 882 149 198

Publikacje

PUBLIKACJE RADCY PRAWNEGO DR PAWŁA BOJARSKIEGO

1.     Kontrowersje wokół opłat za zanieczyszczenia z silników spalinowych. Problemy Ekologii  Nr 5 z 1997

2.     Nowe tendencje w prawie karnym ochrony środowiska. Ochrona środowiska prawo i polityka   Nr 2/16/99

3.     Prawne sposoby ochrony środowiska naturalnego przed zagrożeniami wynikającymi z ruchu drogowego, w pracy zbiorowej pod red. Prof. dr hab. K. Nowackiego, Status i pozycja jednostki w prawie publicznym. Studia i rozprawy. Wrocław 1999

4.     Ekologiczne zarządzanie transportem miejskim, w tomie 17 Podręcznika ICLEI w Zakresie Ochrony Środowiska.

5.     Finansowe aspekty zarządzania ochroną środowiska, w tomie 4 Podręcznika ICLEI w Zakresie Ochrony Środowiska.

6.     Instrumenty ekonomiczne wdrażania polityki ekologicznej, w tomie 6 Podręcznika ICLEI w Zakresie Ochrony Środowiska.

7.     Zapobieganie zanieczyszczaniu atmosfery,  w tomie 14 Podręcznika ICLEI w Zakresie Ochrony Środowiska.

8.     Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i hałasem powstającymi w związku z ruchem drogowym, czyli od swądu do norm.  Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka Nr 4/22/2000

9.     Homologacja jako instrument ochrony środowiska przed negatywnym wpływem samochodów.   Studia Prawnicze. Zeszyt 3-4   2001 r.

10.  Samochód jako odpad w świetle ustawy o odpadach z 1997 r. i ustawy o odpadach z 2001 r.  Samorząd Terytorialny 3/2002

11.  Wymagania stawiane samochodom dopuszczanym do ruchu ze względu na ochronę środowiska. Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka. Nr 2/28/2002

12.  Wymagania prawne ochrony środowiska w odniesieniu do ruchu drogowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2002 r.

13.  Problemy proceduralne wydawania pozwoleń na emisję gazów i pyłów. Przegląd Prawa i Administracji. Tom LXII Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 2004 r.

14.  Problemy proceduralne w postępowaniu w sprawie rekultywacji gleby – Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka. Nr 2 z 2005 r.

15.  Postępowanie w sprawie uzyskania zgody na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji. Pravni uprava ochrany lesa. Procesni pravo źivotniho prostredi. Praha 2005 r.

16.  Ochrona gruntów rolnych w świetle ustawy z 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych jako zadania samorządu szczebla powiatowego – Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka. Nr 4 z 2005 r.

17.  Dualizm prawnej ochrony ziemi. Prawo i polityka w ochronie środowiska. Wrocław 2006 r.

18.  Ochrona przyrody a Konstytucja RP. Wuniversitas Comeniana. Acta Facultatis Iuridicae. Uniwerzita Komenskeho Bratislava. 2006 r.

19.  

20.  Teoretyczne podstawy prawa ochrony środowiska. (współautor) Towarzystwo Naukowe Prawa Ochrony Środowiska. Monografie. Wrocław 2006 r.

21.  Przemiany polskiego prawa ochrony środowiska. (współautor) Prawo w XXI wieku. Praca zbiorowa pod red. W. Czaplińskiego. Warszawa 2006 r.

22.  Rola przepisu art. 11 Prawa ochrony środowiska w postępowaniu administracyjnym i sądowo administracyjnym.

23.  Udział społeczeństwa a prawa strony.

24.  Przeglądy ekologiczne. (w) Podstawy teoretyczne zintegrowanej ochrony środowiska. pod red. W. Radeckiego Wrocław 2010 r.

25.  Własność zasobów przyrodniczych. (w) Instytucje prawa ochrony środowiska. pod red. W. Radeckiego  Wrocław 2010 r.

26.  Odpowiedzialność cywilna. (w) Instytucje prawa ochrony środowiska. pod red. W. Radeckiego  Wrocław 2010 r.

27.  Glosa do wyroku NSA z dnia 2 czerwca 2009 r. (sygn. akt II OSK 897/08). Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka.

28.  Instrumenty finansowe ochrony gruntów.

29.  Egzekucja z udziałów i akcji przez zarząd przymusowy. Przegląd Prawa Egzekucyjnego. 7/10 Currenda 2010 r.

30.  Zbieg zabezpieczenia powództwa przez ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem z toczącymi się egzekucjami. Przegląd Prawa Egzekucyjnego 11/10 Currenda 2010 r.

31.  Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz. (współautor)

32.  Charakter Prawny hipoteki z art. 1037 kpc. Przegląd Prawa Egzekucyjnego.  Currenda 2011 r. (współautor z K. Schmidt)

33.  Wypowiedzenie umowy leasingu, Radca Prawny nr 117 2011 (współautor z K. Schmidt)

34.  Charakter prawny tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 109 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, Radca Prawny nr 127/128 2012 (współautor z K. Schmidt)

35.  Zabezpieczenie wierzycieli w trybie art. 495 i 496 k.s.h., Rejent nr 7-8 2012

36.  Nabycie nieruchomości na licytacji przez osobę z ujawnionym roszczeniem o zawarcie umowy przyrzeczonej. Przegląd Prawa Egzekucyjnego 9-10/2014 Currenda

37.  Dochodzenie wierzytelności hipotecznych przez administratora hipoteki. Przegląd Prawa Egzekucyjnego 4/2015 Currenda

 

PUBLIKACJE RADCY PRAWNEGO DR KATARZYNY SCHMIDT-KWIECIŃSKIEJ

1.     K. Schmidt, P. Bojarski, Wypowiedzenie umowy leasingu,  Radca Prawny 2011 (nr 117);

2.     K. Schmidt, P. Bojarski, Charakter prawny hipoteki z art. 1037 k.p.c., Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2011 (4);

3.     K. Schmidt, Academic Conferences “Is this the end of the theory of law”, Wroclaw Review of Law, Administration & Economics, Vol 1, No 2  (2011);

4.     K. Schmidt,  Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sędziego polskiego- (w:) Profesjonalna kultura prawnicza, red. M. Pichlak, Warszawa 2012;

5.     K. Schmidt, P. Bojarski, Charakter prawny tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 109 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, Radca Prawny 2012 (nr 127/128);

6.     K. Schmidt,  Uzasadnienia sądowe jako impuls zwrotny dla teorii, (w:) Acta Erasmiana, tom IV, Prace z teorii i historii prawa oraz administracji publicznej, Wrocław 2012, M. Sadowski, P. Szymaniec (red.);

7.     K. Schmidt, Czy koniec teorii prawa?, (Konferencja naukowa, Karpacz, 21-24 IX 2011), Państwo i Prawo 2012/11;

8.     K. Schmidt,  Wpływ profesjonalnych pełnomocników na jakość dyskursu sądowego (w:)  “Teoria prawa między nowoczesnością a ponowoczesnością” A. Samonek , (red.), Kraków 2013.

9.     K. Schmidt-Kwiecińska, Wpływ prawa Unii Europejskiej na praktykę interpretacyjną sądów polskich, (w:) Refleksyjność w prawie. Inspiracje, Karczewski, J., Żuralska, M., (red.), Warszawa 2015 r.

Referaty na konferencjach naukowych:

1.     Referat pt. “Wpływ common law na stosowanie prawa europejskiego” na sesji naukowej “Profesjonalna kultura prawnicza” organizowanej przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski (maj 2010 r.);

2.     Referat “Odpowiedzialność uczestników dyskursu prawniczego za jego jakość” na Zjeździe Młodych Teoretyków Prawa w Krakowie, organizowanym przez Wydział Prawa Uniwersytetu Jagielońskiego (wrzesień 2011 r.);

3.     Referat “Multicentryczne spojrzenie na porządek prawny w orzecznictwie sądów polskich” na XX Zjeździe Katedr Teorii i Filozofii Prawa w Łodzi, organizowanym przez Wydział Prawa Uniwersytetu Łódzkiego (wrzesień 2012 r.);

4.     Referat “Wpływ prawa UE na praktykę interpretacyjną sądów polskich” na Zjeździe Młodych Teoretyków Prawa w Warszawie, organizowanym przez Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (15-17 września 2013 r.).

5.     Referat “Uzasadnienia sądowe jako źródło poznania praktyki interpretacyjnej sądów polskich w sprawach europejskich” Konferencja w Karpaczu, organizowana przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego “Postanalityczna filozofia prawa” ( 22-24 września 2013),

6.      Referat “Rozwój nowych technologii a ochrona danych osobowych? na Konferencji ?Prawo a roboty? organizowanej na Wydziale SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego we Wrocławiu (23 marca 2016)